งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 15  มกราคม  2553
หมวด [บริการวิชาการแก่สังคม, ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
เทศกาลร่มบ่อสร้าง...
      คณาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม นำทีมโดย อ.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดตกแต่งหน้าร้านในงานเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 27 ประจำปี 2553 ณ บริเวณบ้านบ่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ จัดโดยอำเภอสันกำแพงร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของชาวสันกำแพง นับเป็นโอกาสดีที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้มีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน