งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 9  มกราคม  2553
หมวด [กิจกรรมนักศึกษา] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
ประกวดแบบสนามเด็กเล่น
      นายรักขิต สหัสแปง และนายคมสัน อินวิน นักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบสนามเด็กเล่นจากยางรถยนต์และเศษวัสดุ ประเภทนักเรียนนักศึกษา ในงาน "ม่วนงันวันเด็ก" จัดขึ้นบริเวณ เจ เจ มาร์เก็ต โดยมูลนิธิสถาบันพัฒนาเมือง (เชียงใหม่) เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2553