งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 5  มกราคม  2553
หมวด [งานประชาสัมพันธ์, ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
สวัสดีปีใหม่ 2553
      ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2553 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง คณบดี และผู้บริหารคณะ ได้นำของขวัญสวัสดีปีใหม่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.เทพ พงษ์พานิช อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รวมถึงคณบดีคณะต่าง ๆ ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะผลิตกรรมการเกษตร ซึ่งถือเป็นการแสดงความนับถือ และสานสัมพันธ์ กับผู้บริหาร และคณบดีของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อีกด้วย