ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันที่ 17  กรกฎาคม  2560
หมวด [งานประชาสัมพันธ์]
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559
      คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์, รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ พวงงามชื่น และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกันต์ จิตมนัส เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ในครั้งนี้