ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันที่ 29  พฤษภาคม  2560
หมวด [งานประชาสัมพันธ์]
คณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเดินทางมาศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีภูมิทัศน์
      เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 คณะผู้บริหารและอาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก สาขาการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่เดินทางมายังคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ด้านภูมิทัศน์ การผลิตบัณฑิต และแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษา