ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันที่ 4  พฤษภาคม  2555
หมวด [งานประชาสัมพันธ์]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการประเมินภูมิทัศน์เพื่อการออกแบบระบบกักเก็บน้ำด้วยพืชพรรณ"
      คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการประเมินภูมิทัศน์เพื่อการออกแบบระบบกักเก็บน้ำด้วยพืชพรรณ" เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องตะแบก ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการภูมิทัศน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.มุจลินทร์ ผลจันทร์ จากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ และผศ.ดารณี ด่านวันดี มาเป็นวิทยากรบรรยายและผู้ดำเนินโครงการ นอกจากการฟังบรรยายจากวิทยากรแล้วผู้เข้าร่วมอบรมยังได้ทำกิจกรรม Workshop นอกสถานที่ ณ ลานกิจกรรมบริเวณ 4 แยกวัดศรีสหกรณ์ และหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้