สวัสดีปีใหม่ 2553
สวัสดีปีใหม่ 2553 [5 ม.ค. 53]

          ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2553 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง คณบดี และผู้บริหารคณะ ได้นำของขวัญสวัสดีปีใหม่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.เทพ พงษ์พานิช อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รวมถึงคณบดีคณะต่าง ๆ ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะผลิตกรรมการเกษตร ซึ่งถือเป็นการแสดงความนับถือ และสานสัมพันธ์ กับผู้บริหาร และคณบดีของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อีกด้วย


การอนุรักษ์ชุมชนเมือง..
การอนุรักษ์ชุมชนเมือง.. [14 ม.ค. 53]

          เมื่อวันที่ 14-17 มกราคม 2553 ผศ.ดร.ปรานอม ตันสุขานันท์ อ.ดร.แทนวุธธา ไทยสันทัด และ อ.วิทยา ดวงธิมา นำนักศึกษาที่เรียนในรายวิชา การอนุรักษ์ชุมชนเมือง ไปทัศนศึกษาดูงานที่เมืองเก่ารัตนโกสินทร์ และร่วมฟังการนำเสนอผลงาน "การอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางหลวง" โดยนิสิตสาขาสถาปัตยกรรมผังเมืองชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันเสาร์ที่ 16 ม.ค.53 เวลา 1300-1600 น. ณ บ้านศิลปินคลองบางหลวง เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากคนในชุมชน นักวิชาการ องค์กรอิสระ และประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในสิ่งแวดล้อมเมือง ข้อมูลที่ได้รับเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และสร้างเสริมประสบการณ์จากสถานที่จริงให้แก่นักศึกษา โดยอยู่ในโครงการ “มารู้จักเมืองประวัติศาสตร์กันเถอะ”


เทศกาลร่มบ่อสร้าง...
เทศกาลร่มบ่อสร้าง... [15 ม.ค. 53]

          คณาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม นำทีมโดย อ.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดตกแต่งหน้าร้านในงานเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 27 ประจำปี 2553 ณ บริเวณบ้านบ่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ จัดโดยอำเภอสันกำแพงร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของชาวสันกำแพง นับเป็นโอกาสดีที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้มีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน


แนวทางการสร้างสุข...
แนวทางการสร้างสุข...  [21 ม.ค. 53]

          เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2553 ณ ห้องประชุมพยัคเมฆินทร์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ เป็นตัวแทนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ในการนำเสนอแนวทางการจัดกิจกรรม "สร้างสุข..." ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรในสังกัดของคณะ เพื่อให้คณะผู้บริหารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้รับทราบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในส่วนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ โดย อ.โชคอนันต์ ได้นำเสนอกิจกรรม "ลงข่วง ช่วงแลง" ซึ่งเป็นการบูรณาการกิจกรรมต่างๆ เพื่อการสร้างสุขภาวะให้เกิดขึ้นแก่นักศึกษา และสามารถตอบสนองตัวชี้วัดต่างๆ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาฯ โดยเฉพาะองค์ประกอบที่ 10 (3 D) ได้อย่างชัดเจน


วาดภาพสถานกงสุล..
วาดภาพสถานกงสุล.. [23 ม.ค. 53]

          เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2553 อ.วีรกิต วงศ์วิชิต และ อ.ทรรศชล ปัญญาทรง นำทีมนักศึกษาสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม เข้าร่วมกิจกรรมวาดภาพบนกำแพงสถานกงสุลใหญ่อเมริกา เชียงใหม่ ภายใต้หัวข้อ 'Friends for FREEDOM'


วิชาออกแบบสถาปัตยกรรม 1
วิชาออกแบบสถาปัตยกรรม 1 [25 ม.ค. 53]

          เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2553ผศ.ดร.ปรานอม ตันสุขานันท์ อ.วิทยา ดวงธิมา และ อ.วุฒิกานต์ ปุระพรหม พานักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที1 ที่เรียนในรายวิชาออกแบบสถาปัตยกรรม 1 เข้าศึกษาดูงานที่ วิรันดา รีสอร์ท ฟ่อนคำ วัดต้นแกว๋น และบ้านสวนสันทราย เพื่อเสริมประสบการณ์จากการทัศนศึกษาสถานที่จริงให้แก่นักศึกษา โดยอยู่ในโครงการ “ออกแบบสถาปัตยกรรมอย่างบูรณาการ”


กำกึ๊ดสล่า...
กำกึ๊ดสล่า... [1 ก.พ. 53]

          เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 อ.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 3 ที่เรียนในรายวิชา ภท181 การก่อสร้างพื้นฐาน เข้าศึกษาดูงานภายใต้โครงการ "กำกึ๊ดสล่า" (แนวคิด วิธีการ และเทคนิคก่อสร้าง) โดยมีคุณโอภาส ชัยวราฤทธิ์ วิศวกรผู้ออกแบบและควบคุมงาน ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา


บ้านภูดอย..
บ้านภูดอย.. [4 ก.พ. 53]

          คุณพัลลภ สุวรรณมาลิก ประธานมูลนิธิธนาคารสมอง เปิดบ้าน "ภูดอย" ต้อนรับนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมและรับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการถวายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และการปฏิบัติตนตามแนวพระราชดำริฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตในรายวิชา ภส282 การออกแบบสถาปัตยกรรม 1 นำทีมโดย อ.ดร.พันทิพา ติงศภัทิย์ อาจารย์ประจำวิชา การไปทัศนศึกษาในครั้งนี้ช่วยให้นักศึกษาได้รับแนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียน การออกแบบ และการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริ


ลงข่วงช่วงแลง ๒
ลงข่วงช่วงแลง ๒ [11 ก.พ. 53]

          เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 53 ที่ผ่านมา เป็นวันดีอีกหนึ่งวัน ที่ทางคณะฯ ได้จัดงาน ลงข่วงช่วงแลง 2 โดยสโมสรนักศึกษาคณะฯ และในครั้งนี้ได้แบ่งเป็น 4 ช่วง คือช่วงเทศนาธรรม ในหัวข้อเรื่องธรรมะใกล้ตัว โดยพระภาสกร ภูริวฑฺฒโน ภาวิไล โดยช่วงที่ 2 มอบใบประกาศเกียรติคุณเชิดชู สำหรับนักศึกษาที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับสาขา และคณะฯ ช่วงที่ 3 เป็นการแสดงดนตรี ของน้องๆ แต่ละสาขาวิชา และในช่วงสุดท้ายเป็นการประมวลภาพเก็บตกละคร WHYIN ในสัปดาห์ทีผ่านมา.


คณะร่วมพิธีรดน้ำดำหัวของมหาวิทยาลัย
คณะร่วมพิธีรดน้ำดำหัวของมหาวิทยาลัย [19 เม.ย. 53]

          เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 53 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และนายกสมาคมศิษย์เก่า ประจำปี 2553 โดยมีกิจกรรมการประกวดขบวนแห่ การประกวดลาบ และเครื่องดื่มพื้นเมือง เพื่อสืบทอดประเพณีปีใหม่เมืองของชาวล้านนา ถึงแม้แสดงแดดจะแผดเผา แต่หาไม่ลดทอนความปลื้มปิติของชาวคณะไม่ อีกทั้งมีผู้บริหารและบุคลากรของ มหาวิทยาลัยเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทำให้บรรยากาศยิ่งครึกครื้น และอบอวลไปด้วยความอบอุ่นแบบครอบครัวใหญ่ ครอบครัวแม่โจ้ ของเรา...


พิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส
พิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส [19 เม.ย. 53]

          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ร่วมสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส ซึ่งเป็นวิถีไทยอันดีงาม โดยคณะ ได้จัดขึ้นในทุกปี อย่างต่อเนื่องโดยตลอดมา และในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้อาวุโสของคณะเช่น รศ.ศิริชัย หงษ์วิทยากร, อ.โสภณ มงคลวัจน์, อ.วุฒิ ชพานนท์ บุคลากรอาวุโสเช่น คุณสวาท ธรรมตา, คุณศรีไว ภูเขา และตัวแทนศิษย์เก่าคุณทวี ตันหลี โดยมีเหล่าบุคลากรและคณาจารย์ของคณะ ทั้งนี้กลุ่มผู้อาวุโสได้ให้โอวาท ปั๋นปอน (ให้พร) ต่างสร้างความปราบปลื้มแก่ผู้เข้าร่วมที่ต่างมาแสดงความเคารพรัก กันอย่างทั่วหน้า ทั้งบุคลากร คณาจารย์ และศิษย์ปัจจุบัน จากนั้นร่วมรับประทานอาหารกลางวัน และพูดคุยทักทายกันอย่างอบอุ่น.


การศึกษาภาคสนามวิชาคติชนวิทยา
การศึกษาภาคสนามวิชาคติชนวิทยา [5 พ.ค. 53]

          สืบเนื่องจาก อ.ดร.แทนวุธธา ไทยสันทัดได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษวิชาคติชนวิทยาเมื่อวันที่ ๒๑เมษายน๒๕๕๓นั้น ในการนี้ เมื่อวันที่๕ พค.๒๕๕๓ วิชาดังกล่าวมีการนำนักศึกษาออกศึกษาเรียนรู้ภาคสนาม เกี่ยวกับความเชื่อทางด้านคติชนวิทยาผ่านทางรูปแบบตำนานต่างๆ เช่น ความเชื่อเรื่องเวียงล่มเ ณ.อำเภอสันป่าตองและหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ อ.ดร.แทนวุธธา ไทยสันทัด ได้เข้าร่วมเป็นผู้บรรยายภาคสนามในครั้งนี้ด้วย โดยมีอ.วาสนา ศรีรักษ์เป็นหัวหน้าโครงการ, อ.ชยุตภัฏ คำมูลและ อ.สุนทร คำยอดเป็นผู้บรรยายด้วย การเดินทางประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัด นับเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นสู่เยาวชนเป็นอย่างดี


วางพวงมาลา
วางพวงมาลา [7 มิ.ย. 53]

          เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2553 เวลา 09.00 น. คณบดี พร้อมทั้ง ดร. พันทิพา ติงศภัทิย์, อ.สุระพงษ์ เตชะ และ อ.ดร.แทนวุธธา ไทยสันทัด อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ร่วมกันวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์อำมาตย์โท พระช่วงเกษตรศิลปการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเกษตรกรรมแม่โจ้ ณ อาคารพระช่วงเกษตรศิลปการ และร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย ณ อาคารห้องสมุด (อาคารวิภาต บุญศรี วังซ้าย)


งานพิธีครอบครูกิ๋นอ้อไหว้ครูศิลปะอย่างบูรณาการ ประจำปีการศึกษา 2553
งานพิธีครอบครูกิ๋นอ้อไหว้ครูศิลปะอย่างบูรณาการ ประจำปีการศึกษา 2553 [9 ก.ค. 53]

          สำหรับปีนี้การจัดพิธีครอบครูกิ๋นอ้อไหว้ครูศิลปะอย่างบูรณา ประจำปีการศึกษา 2553 ได้บูรณาการร่วมกับรายวิชาเรียนซึ่งได้เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการออกแบบ จัดเตรียมและลงมือตกแต่งบริเวณพิธีด้วย สำหรับปีนี้ได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้คนล่าสุด ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช เป็นประธานในพิธี และได้รับความสนใจจากคณบดี คณะต่าง ๆ ที่ได้ให้เกียรติมาร่วมงาน ภายในงานประกอบไปด้วยพิธีสงฆ์ พิธีพราหมณ์ การไหว้ครูกิ๋นอ้อ และปลูกต้นสักทอง โดยท่านอธิการบดี ทั้งนี้ เป็นโอกาสที่ดีที่ศิษย์เก่าของคณะได้รวมตัวกันเพื่อกลับมาเยี่ยมคณาจารย์ รุ่นน้อง และร่วมพิธีนี้อีกด้วย.


ถวายเทียนพรรษา'53
ถวายเทียนพรรษา'53 [20 ก.ค. 53]

          เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 25 53คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดป่าลาน ตำบลป่าลาน อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมทำบุญ มีจิตใจที่ผ่องใส และเป็นการร่วมอนุรักษ์ และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม โดยมี ผู้บริหาร และบุคลากร จำนวน 30 คน และนักศึกษาของคณะ จำนวน 40 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว


อิ่มบุญรับออกพรรษา
อิ่มบุญรับออกพรรษา [24 ต.ค. 53]

          อ.จรัสพิมพ์ บุญญานันต์ พร้อมอ.ทรรศชล ปัญญาทรงและอ.วีรกิต วงค์วิชิต คณาอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ร่วมโครงการตักบาตรพระ 1,000,000 รูป 76 จังหวัดทั่วไทย ในประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ คณะพระภิกษุสงฆ์สามเณร 500 รูป เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2553 เวลา 6.30 น. ณ ธุดงคสถานล้านนา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา และสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม


ผ้าป่าสามัคคี เพื่อสืบชะตาป่าไม้และสายน้ำ
ผ้าป่าสามัคคี เพื่อสืบชะตาป่าไม้และสายน้ำ [19 ธ.ค. 53]

          โครงการวิจัยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ โดย ผศ. ดารณี ด่านวันดี, อ. สุระพงษ์ เตชะ ได้นำส่งองค์กฐินของผู้มีใจรักและหวงแหนธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมเป็นประธานองค์ผ้าป่าสามัคคี เพื่อสืบชะตาป่าไม้และสายน้ำ บริเวณถ้ำหลวง บ้านป่าสักงาม ในวันที่ 19 ธันวาคม 2553 โดยรายนามผู้ร่วมบริจาคปัจจัยเป็นประธานองค์ผ้าป่าสามัคคี เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผศ. ดารณี ด่านวันดี และครอบครัว, ครอบครัว วาณิชเลิศธนสาร, รศ. ดร. เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง, ผศ. ดร.ปรานอม ตันสุขานันท์, อ. กิตติพงษ์ วาณิชพงษ์, อ. สุระพงษ์ เตชะ, อ. วิทยา ดวงธิมา, คุณอัจฉรา บุญเกิด, คุณนัยนา โพธาวงศ์, คุณอำนาจ ชิดทองและครอบครัว, นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์, อ. จรัสพิมพ์ บุญญานันท์, อ. วีรกิต วงศ์วิชิต, อ. ดร. แทนวุธธา ไทยสันทัด พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาภูมิสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขออำนาจสิ่งศักดิ์ที่สถิตอยู่ทุกแห่งหนในผืนป่า ขุนเขาและสายน้ำ อันเป็นมรดกของมวลหมู่สิ่งมีชีวิต จงปกป้อง คุ้มครองท่านและครอบครัว ให้พบแต่ความร่มเย็น เป็นสุข รอดพ้นจากภัยอันตรายทั้งปวงด้วยเทอญ