สวัสดีปีใหม่ 2553
สวัสดีปีใหม่ 2553 [5 ม.ค. 53]

          ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2553 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง คณบดี และผู้บริหารคณะ ได้นำของขวัญสวัสดีปีใหม่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.เทพ พงษ์พานิช อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รวมถึงคณบดีคณะต่าง ๆ ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะผลิตกรรมการเกษตร ซึ่งถือเป็นการแสดงความนับถือ และสานสัมพันธ์ กับผู้บริหาร และคณบดีของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อีกด้วย


ประกวดแบบสนามเด็กเล่น
ประกวดแบบสนามเด็กเล่น [9 ม.ค. 53]

          นายรักขิต สหัสแปง และนายคมสัน อินวิน นักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบสนามเด็กเล่นจากยางรถยนต์และเศษวัสดุ ประเภทนักเรียนนักศึกษา ในงาน "ม่วนงันวันเด็ก" จัดขึ้นบริเวณ เจ เจ มาร์เก็ต โดยมูลนิธิสถาบันพัฒนาเมือง (เชียงใหม่) เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2553


กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ [9 ม.ค. 53]

          สโมสรนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ร่วมกับองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการจัดซุ้มกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (9 มกรารคม 2553) บริเวณสนามวังซ้าย ภายในงานมีกิจกรรมสนุกสนานต่างๆ มากมายเพื่อเป็นของขวัญให้แก่เยาวชนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ นอกจากเด็กๆ จะได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินกันอย่างเต็มที่แล้ว ยังได้เห็นรอยยิ้มของผู้ปกครองที่พาบุตรหลานของตนเองมาเข้าร่วมกิจกรรม นับเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์และสร้างสุขให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างแท้จริง


น.ศ.ดูงานระบบบำบัดน้ำเสีย
น.ศ.ดูงานระบบบำบัดน้ำเสีย [12 ม.ค. 53]

          เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2553 อ.ดร.มุจลินทร์ ผลจันทร์ พร้อมด้วยนักศึกษาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีที่ 4 จำนวน 25 คน ได้เข้าศึกษาระบบบำบัดน้ำเสียของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคุณเปรมวดี อวิรุทธนานนท์ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายและเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการออกแบบและดำเนินระบบซึ่งเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาที่จะประยุกต์ความรู้ให้ระบบสุขาภิบาลเข้ากับงานออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรม


การอนุรักษ์ชุมชนเมือง..
การอนุรักษ์ชุมชนเมือง.. [14 ม.ค. 53]

          เมื่อวันที่ 14-17 มกราคม 2553 ผศ.ดร.ปรานอม ตันสุขานันท์ อ.ดร.แทนวุธธา ไทยสันทัด และ อ.วิทยา ดวงธิมา นำนักศึกษาที่เรียนในรายวิชา การอนุรักษ์ชุมชนเมือง ไปทัศนศึกษาดูงานที่เมืองเก่ารัตนโกสินทร์ และร่วมฟังการนำเสนอผลงาน "การอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางหลวง" โดยนิสิตสาขาสถาปัตยกรรมผังเมืองชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันเสาร์ที่ 16 ม.ค.53 เวลา 1300-1600 น. ณ บ้านศิลปินคลองบางหลวง เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากคนในชุมชน นักวิชาการ องค์กรอิสระ และประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในสิ่งแวดล้อมเมือง ข้อมูลที่ได้รับเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และสร้างเสริมประสบการณ์จากสถานที่จริงให้แก่นักศึกษา โดยอยู่ในโครงการ “มารู้จักเมืองประวัติศาสตร์กันเถอะ”


เทศกาลร่มบ่อสร้าง...
เทศกาลร่มบ่อสร้าง... [15 ม.ค. 53]

          คณาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม นำทีมโดย อ.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดตกแต่งหน้าร้านในงานเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 27 ประจำปี 2553 ณ บริเวณบ้านบ่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ จัดโดยอำเภอสันกำแพงร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของชาวสันกำแพง นับเป็นโอกาสดีที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้มีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน


ทักษะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม
ทักษะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม [16 ม.ค. 53]

          นายศราวุธ ละมูล นายกสโมสรนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำทีมคณะกรรมการสโมสรฯ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ทักษะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม จัดโดยงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุม 2 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2553


แนวทางการสร้างสุข...
แนวทางการสร้างสุข...  [21 ม.ค. 53]

          เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2553 ณ ห้องประชุมพยัคเมฆินทร์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ เป็นตัวแทนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ในการนำเสนอแนวทางการจัดกิจกรรม "สร้างสุข..." ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรในสังกัดของคณะ เพื่อให้คณะผู้บริหารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้รับทราบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในส่วนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ โดย อ.โชคอนันต์ ได้นำเสนอกิจกรรม "ลงข่วง ช่วงแลง" ซึ่งเป็นการบูรณาการกิจกรรมต่างๆ เพื่อการสร้างสุขภาวะให้เกิดขึ้นแก่นักศึกษา และสามารถตอบสนองตัวชี้วัดต่างๆ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาฯ โดยเฉพาะองค์ประกอบที่ 10 (3 D) ได้อย่างชัดเจน


Perfect Home Theater Design
Perfect Home Theater Design [22 ม.ค. 53]

          อ.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร และ อ.วุฒิกานต์ ปุระพรหม เข้าร่วมการสัมนาเรื่อง "Perfect Home Theater Design" ณ ร้าน Only @ NEO อาคาร Class One Complex จัดโดย บ.ไพโอเนียร์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับสมาคมสถาปนิกล้านนา เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2553


สัมมนากิจกรรมนักศึกษา
สัมมนากิจกรรมนักศึกษา [23 ม.ค. 53]

          เมื่อวันที่ 23 - 24 มกราคม 2553 นายศราวุธ ละมูล นายกสโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ นำทีมสามชิกสโมสรนักศึกษาฯ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านกิจกรรมนักศึกษา สำหรับผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2553 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้น 5 จัดโดยงานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กิจกรรมในครั้งนี้ช่วยให้นักศึกษาและผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนักศึกษาอย่างครบวงจร ซึ่งมีประโยชน์ต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาอย่างยิ่ง


วาดภาพสถานกงสุล..
วาดภาพสถานกงสุล.. [23 ม.ค. 53]

          เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2553 อ.วีรกิต วงศ์วิชิต และ อ.ทรรศชล ปัญญาทรง นำทีมนักศึกษาสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม เข้าร่วมกิจกรรมวาดภาพบนกำแพงสถานกงสุลใหญ่อเมริกา เชียงใหม่ ภายใต้หัวข้อ 'Friends for FREEDOM'


วิชาออกแบบสถาปัตยกรรม 1
วิชาออกแบบสถาปัตยกรรม 1 [25 ม.ค. 53]

          เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2553ผศ.ดร.ปรานอม ตันสุขานันท์ อ.วิทยา ดวงธิมา และ อ.วุฒิกานต์ ปุระพรหม พานักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที1 ที่เรียนในรายวิชาออกแบบสถาปัตยกรรม 1 เข้าศึกษาดูงานที่ วิรันดา รีสอร์ท ฟ่อนคำ วัดต้นแกว๋น และบ้านสวนสันทราย เพื่อเสริมประสบการณ์จากการทัศนศึกษาสถานที่จริงให้แก่นักศึกษา โดยอยู่ในโครงการ “ออกแบบสถาปัตยกรรมอย่างบูรณาการ”


กำกึ๊ดสล่า...
กำกึ๊ดสล่า... [1 ก.พ. 53]

          เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 อ.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 3 ที่เรียนในรายวิชา ภท181 การก่อสร้างพื้นฐาน เข้าศึกษาดูงานภายใต้โครงการ "กำกึ๊ดสล่า" (แนวคิด วิธีการ และเทคนิคก่อสร้าง) โดยมีคุณโอภาส ชัยวราฤทธิ์ วิศวกรผู้ออกแบบและควบคุมงาน ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา


บ้านภูดอย..
บ้านภูดอย.. [4 ก.พ. 53]

          คุณพัลลภ สุวรรณมาลิก ประธานมูลนิธิธนาคารสมอง เปิดบ้าน "ภูดอย" ต้อนรับนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมและรับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการถวายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และการปฏิบัติตนตามแนวพระราชดำริฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตในรายวิชา ภส282 การออกแบบสถาปัตยกรรม 1 นำทีมโดย อ.ดร.พันทิพา ติงศภัทิย์ อาจารย์ประจำวิชา การไปทัศนศึกษาในครั้งนี้ช่วยให้นักศึกษาได้รับแนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียน การออกแบบ และการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริ


ลงข่วงช่วงแลง ๒
ลงข่วงช่วงแลง ๒ [11 ก.พ. 53]

          เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 53 ที่ผ่านมา เป็นวันดีอีกหนึ่งวัน ที่ทางคณะฯ ได้จัดงาน ลงข่วงช่วงแลง 2 โดยสโมสรนักศึกษาคณะฯ และในครั้งนี้ได้แบ่งเป็น 4 ช่วง คือช่วงเทศนาธรรม ในหัวข้อเรื่องธรรมะใกล้ตัว โดยพระภาสกร ภูริวฑฺฒโน ภาวิไล โดยช่วงที่ 2 มอบใบประกาศเกียรติคุณเชิดชู สำหรับนักศึกษาที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับสาขา และคณะฯ ช่วงที่ 3 เป็นการแสดงดนตรี ของน้องๆ แต่ละสาขาวิชา และในช่วงสุดท้ายเป็นการประมวลภาพเก็บตกละคร WHYIN ในสัปดาห์ทีผ่านมา.


การประชุมวิชาการ ปขมท. 53
การประชุมวิชาการ ปขมท. 53 [11 ก.พ. 53]

          นายปัญญวัจน์ ชลวิชิต เป็นตัวแทนคณะฯ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2553 เรื่อง อุดมศึกษาเข้มแข็ง : ไทยเข้มแข็ง ณ โรงแรมอุบลอินเตอร์เนชั่นแนล โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2553 ซึ่งได้รับข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาองค์กรอุดมศึกษาให้สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้


ซ้อมรับรับปริญญาบัตร
ซ้อมรับรับปริญญาบัตร [19 ก.พ. 53]

          มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2552 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 โดยมีคณะสถาปัตย์ฯ คณะเทคโลโยีสารสนเทศฯ และคณะพัฒนาการท่องเที่ยว ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ มีบัณฑิตเข้ารับฯ กว่า 3,000 คน ในการนี้ได้จัดให้มีการฝึกซ้อมรับฯ ระหว่างวันที่ 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2553 และมีคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ฝึกซ้อมบัณฑิตดังกล่าว ทางคณะจึงขอความยินดีกับบัณฑิตใหม่ด้วย


โครงการสร้างเสริมสุขภาพ
โครงการสร้างเสริมสุขภาพ [5 มี.ค. 53]

          เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2553 อาจารย์โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ และ ว่าที่ร้อยตรีหญิงนัยนา โปธาวงค์ หัวหน้างานบริการการศึกษา เข้าร่วมโครงการเพิ่มขีดความสามารถสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีที่ 2 ณ โรงแรมลานนาพาเลซ เชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการของ สสส. และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะ/สำนัก/หน่วยงาน โดยอาจารย์โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร ได้นำเสนอแนวคิดและผลการดำเนินงานตามโครงการของ สสส. อาทิเช่น โครงการลงข่วงช่วงแลง ซึ่งมีการจัดถึง 2 ครั้ง และกิจกรรมภูมิสัมพันธ์ จุดเด่นของกิจกรรมคือ นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินการทั้งหมด การนำเสนอดังกล่าวได้รับการเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากผู้ประเมินกิจกรรม สสส. ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับ “ดี”


Coffee hour 2
Coffee hour 2 [10 มี.ค. 53]

          เมื่อวันพุธที่ 10 มีนาคม 2553 เวลา 13.30 น. สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการเสวนาน้ำชากาแฟ (Coffee hour) ในหัวข้อ “การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานของคณะ” โดย นายอำนาจ ชิดทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 ณ ห้องประชุมคณะฯ


การจัดทำแผนปรับปรุงรายวิชา
การจัดทำแผนปรับปรุงรายวิชา [15 มี.ค. 53]

          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปรับปรุงรายวิชา 5 กลุ่มรายวิชา เมื่อวันที่ 15-16 มีนาคม 2553 ณ ห้องตะแบก และห้อง 408 เพื่อเป็นการปรับปรุงการวางแผนในส่วนของการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไป รวมไปถึงวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม โดยเชื่อมโยงเรื่องราวเกี่ยวกับการเรียนการสอนภายในคณะร่วมกันอย่างบูรณาการ


Coffee hour 1
Coffee hour 1 [17 มี.ค. 53]

          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมโครงการเสวนาน้ำชากาแฟ (Coffee hour) หัวข้อเรื่อง “การบริหารจัดการพลังงานในคณะสถาปัตย์ฯ (แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายอนุรักษ์พลังงาน)” นำเสนอโดย อ.ดร.มุจลินทร์ ผลจันทร์ และ อาจารย์วุฒิกานต์ ปุระพรหม ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 ตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมคณะฯ


บูรณาการความคิดฯ
บูรณาการความคิดฯ [17 มี.ค. 53]

          เมื่อวันพุธที่ 24 มีนาคม 2553 ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ม.แม่โจ้ ได้จัดกิจกรรม "บูรณาการความคิดและวิสัยทัศน์ทางการออกแบบ" โดยมี อ.สุดศิริ ปุยอ๊อก มาเป็นวิทยากรรับเชิญบรรยายประสบการณ์ในการสร้างสรรค์งานด้านศิลปะในระดับนานาชาติ ในช่วงเช้า และยังเป็นผู้ช่วยให้กับ ผศ.อัจฉรี เหมสันต์ และ ดร.แทนวุธธา ไทยสันทัด ในการตรวจงานนักศึกษาในช่วงบ่าย บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความสนุกสนานและอบอวนไปด้วยกลิ่นอายของล้านนาเพราะบรรดาอาจารย์และนักศึกษาต่างร่วมใจกันแต่งชุดพื้นเมืองล้านนา เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม


ASA Workshop 53
ASA Workshop 53 [22 มี.ค. 53]

          อ.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร รองคณบดีฯงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ อ.วิทยา ดวงธิมา และอ.วุฒิกานต์ ปุระพรหม นำนักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม เข้าร่วมโครงการปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมระดับนิสิต นักศึกษา ๕๓ (ASA Architectural Design Student Workshop 53) สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ในพื้นที่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึกและชุมชนชาวไทยภูเขาโดยรอบ ร่วมกับนักศึกษารุ่นที่ ๖ หลักสูตรการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยยึดหลักการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง


CoffeeHour:งานนโยบายแผน
CoffeeHour:งานนโยบายแผน [25 มี.ค. 53]

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2553 เวลา 13.30 น. สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการเสวนาน้ำชากาแฟ (Coffee hour) ในหัวข้อ "การนำเสนอคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ" โดย นางสาวรุ้งทอง เขื่อนขัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมคณะ


พิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส
พิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส [19 เม.ย. 53]

          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ร่วมสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส ซึ่งเป็นวิถีไทยอันดีงาม โดยคณะ ได้จัดขึ้นในทุกปี อย่างต่อเนื่องโดยตลอดมา และในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้อาวุโสของคณะเช่น รศ.ศิริชัย หงษ์วิทยากร, อ.โสภณ มงคลวัจน์, อ.วุฒิ ชพานนท์ บุคลากรอาวุโสเช่น คุณสวาท ธรรมตา, คุณศรีไว ภูเขา และตัวแทนศิษย์เก่าคุณทวี ตันหลี โดยมีเหล่าบุคลากรและคณาจารย์ของคณะ ทั้งนี้กลุ่มผู้อาวุโสได้ให้โอวาท ปั๋นปอน (ให้พร) ต่างสร้างความปราบปลื้มแก่ผู้เข้าร่วมที่ต่างมาแสดงความเคารพรัก กันอย่างทั่วหน้า ทั้งบุคลากร คณาจารย์ และศิษย์ปัจจุบัน จากนั้นร่วมรับประทานอาหารกลางวัน และพูดคุยทักทายกันอย่างอบอุ่น.


คณะร่วมพิธีรดน้ำดำหัวของมหาวิทยาลัย
คณะร่วมพิธีรดน้ำดำหัวของมหาวิทยาลัย [19 เม.ย. 53]

          เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 53 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และนายกสมาคมศิษย์เก่า ประจำปี 2553 โดยมีกิจกรรมการประกวดขบวนแห่ การประกวดลาบ และเครื่องดื่มพื้นเมือง เพื่อสืบทอดประเพณีปีใหม่เมืองของชาวล้านนา ถึงแม้แสดงแดดจะแผดเผา แต่หาไม่ลดทอนความปลื้มปิติของชาวคณะไม่ อีกทั้งมีผู้บริหารและบุคลากรของ มหาวิทยาลัยเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทำให้บรรยากาศยิ่งครึกครื้น และอบอวลไปด้วยความอบอุ่นแบบครอบครัวใหญ่ ครอบครัวแม่โจ้ ของเรา...


การประยุกต์ความเชื่อในงานสถาปัตย์
การประยุกต์ความเชื่อในงานสถาปัตย์ [21 เม.ย. 53]

          เมื่อที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๓ ดร.แทนวุธธา ไทยสันทัดเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ 'การประยุกต์ความเชื่อในงานสถาปัตยกรรม' ในรายวิชาศท. ๓๓๑ คติชนวิทยา ในภาคการเรียนที่ ๓/๕๒ เป็นวิชาเลือกเสรีโดยมี อ.วาสนา ศรีรักษ์ เป็นผู้รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน โดยมีนักศึกษาทั้งสิ้น ๙๕ คน บรรยากาศผ่านพ้นไปด้วยความเป็นกันเอง แม้ว่าอากาศจะร้อนไปสักหน่อยก็ตาม


ศึกษาดูงานประเทศสิงคโปร์
ศึกษาดูงานประเทศสิงคโปร์ [27 เม.ย. 53]

          เมื่อวันที่ ๒๗-๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ อ.ดร.แทนวุธธา ไทยสันทัด, อ.วุฒิกานต์ ปุระพรหม, อ.ทำเนียบ อุฬารกุล, อ.ยุทธภูมิ เผ่าจินดา พร้อมเพื่อนอาจารย์ใหม่จำนวน ๓๔ คนเดินทางศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ ในโครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรใหม่สายวิชาการ อาทิเช่น The National Museum of Singapore, Singapore Art Museum(SAM), The National University of Singapore(NUS), Lasalle College of Art, School of the Arts(SOTA), The Old Parliament House, The Asian Civilization Museum โดยบุคลากรของคณะฯ ทั้ง ๔ ได้ประโยชน์จากการเดินทางครั้งนี้ทั้งด้านการเรียนการสอน และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้อีกด้วย


การศึกษาภาคสนามวิชาคติชนวิทยา
การศึกษาภาคสนามวิชาคติชนวิทยา [5 พ.ค. 53]

          สืบเนื่องจาก อ.ดร.แทนวุธธา ไทยสันทัดได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษวิชาคติชนวิทยาเมื่อวันที่ ๒๑เมษายน๒๕๕๓นั้น ในการนี้ เมื่อวันที่๕ พค.๒๕๕๓ วิชาดังกล่าวมีการนำนักศึกษาออกศึกษาเรียนรู้ภาคสนาม เกี่ยวกับความเชื่อทางด้านคติชนวิทยาผ่านทางรูปแบบตำนานต่างๆ เช่น ความเชื่อเรื่องเวียงล่มเ ณ.อำเภอสันป่าตองและหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ อ.ดร.แทนวุธธา ไทยสันทัด ได้เข้าร่วมเป็นผู้บรรยายภาคสนามในครั้งนี้ด้วย โดยมีอ.วาสนา ศรีรักษ์เป็นหัวหน้าโครงการ, อ.ชยุตภัฏ คำมูลและ อ.สุนทร คำยอดเป็นผู้บรรยายด้วย การเดินทางประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัด นับเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นสู่เยาวชนเป็นอย่างดี


WorkShop LMS
WorkShop LMS [11 พ.ค. 53]

          เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 ที่ผ่านมา คณะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับการทำสื่อการเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเลือกใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า LMS ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้สนับสนุนให้ใช้อย่างต่อเนื่อง ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณประวิทย์ วิมานทอง เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ และสาธิตวิธีการใช้งานระบบ LMS ผู้เข้าร่วมอบรมซึ่งนำโดย ท่านคณบดี รองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ และคณาจารย์ผู้สนใจ และด้วยความเป็นกันเองของท่านวิทยากร ทำให้ตลอดทั้งวันที่มีการอบรม มีข้อซักถาม และตอบคำถามกันอย่างสนุกสนาน แฝงด้วยสาระ อันจะเกิดประโยชน์ต่อ นักศึกษาที่จะเข้ามาใช้งานระบบต่อไป


ปชส.งานครอบครูฯ
ปชส.งานครอบครูฯ [18 พ.ค. 53]

          วันอังคารที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา อ.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ และอ.ดร.แทนวุธธา ไทยสันทัต เข้าร่วมออกรายการวิทยุของทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ FM 95.5 เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและโครงการที่จะเกิดขึ้นภายในรอบเดือนที่จะถึงนี้ ตลอดจนเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมและโครงการ อาทิ พิธีครอบครูกิ๋นอ้อ ไหว้ครูศิลป์อย่างบูรณาการ ในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้น ณ ชั้นล่างอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม


Design Process
Design Process [18 พ.ค. 53]

          ผศ.ดร ปรานอม ตันสุขานันท์ รองคณบดีฯผ่ายวิชาการและวิจัย ร่วมเสวนา แลกเปลี่ยน และทำความเข้าใจในกระบวนการออกแบบ(Design process)ร่วมกันกับกลุ่มคณาจารย์ที่รับผิดชอบการสอนในรายวิชาออกแบบของทั้ง 3 หลักสูตร (หลักสูตรภูมิทัศน์ หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรม และหลักสูตรสถาปัตยกรรม) ในวันที่ 18 พ.ค. 53 เวลา 9.00 น. ณ.ห้องประชุมคณะสถาปัตย์ฯ


Coffee Hour
Coffee Hour [18 พ.ค. 53]

          เมื่อวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2553 เวลา 13.30 น. สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการเสวนาน้ำชากาแฟ (Coffee hour) ในหัวข้อ “งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา” โดย ว่าที่ร้อยตรีหญิงนัยนา โปธาวงค์และนายวรเชษฐ์ กาญจนวิศาล นักวิชาการศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมคณะฯ


ประชุมบุคลากร
ประชุมบุคลากร [21 พ.ค. 53]

          ประชุมบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2553 เวลา 13.00-15.00 น. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมบุคลากรของคณะ เพื่อชี้แจง ถ่ายทอด แนวทางการดำเนินงานในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ระหว่างผู้บริหารของคณะไปสู่ระดับบุคลากรผู้ปฏิบัติ ตลอดจนเป็นการให้บุคลากรได้ร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรที่มีผลงานโดดเด่นในด้าน ต่าง ๆ ดังนี้ 1. ผู้ได้รับการคัดเลือก ให้เป็นอาจารย์ในดวงใจ ได้แก่ อาจารย์วีรกิต วงค์วิชิต 2. ผู้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนตัวบ่งชี้ด้านงานวิจัย ได้แก่ อาจารย์ ดร.มุจลินทร์ ผลจันทร์ 3. ผู้มีผลงานโดดเด่น ด้านงานวิจัยในชั้นเรียน ได้แก่ อาจารย์ยุทธภูมิ เผ่าจินดา/ อาจารย์ วีรกิต วงค์วิชิต/ อาจารย์ ดร.แทนวุธธา ไทยสันทัด/ อาจารย์วิทยา ดวงธิมา และ อาจารย์วุฒิกานต์ ปุระพรหม 4. ผู้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนตัวบ่งชี้ด้าน งานบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ได้แก่ อาจารย์โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร/ นายพิทักษ์พงศ์ แบ่งทิศ/ นายจุติชัย ด้วงลำพันธ์/ นายธนากร โพธิวงค์ และนางสาวจิรดา ขยัน 5. ผู้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนตัวบ่งชี้ด้าน งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและงานสร้างสรรค์ สังคม สิ่งแวดล้อม ได้แก่ อาจารย์บรรจง สมบูรณ์ชัย และอาจารย์สุระพงษ์ เตชะ


ปฎิบัติการเชียงใหม่เอี่ยม ด้านผังเมือง
ปฎิบัติการเชียงใหม่เอี่ยม ด้านผังเมือง [29 พ.ค. 53]

          ผศ.ดร.ปรานอม ตันสุขานันท์ หัวหน้าคณะนักวิจัย และ อ.วิทยา ดวงธิมา นักวิจัย ในปฎิบัติการเชียงใหม่เอี่ยม ด้านผังเมือง พร้อมด้วยคุณณัฐพงศ์ จารุพรรณพงศ์ ผู้จัดการโครงการ และอ.อิสรา กันแตง อาจารย์ประจำ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมางคลล้านนา หัวหน้านักวิจัยด้านกายภาพ ร่วมบรรยายแนะนำปฎิบัติการเชียวใหม่เอี่ยมด้านผังเมือง ณ สำนักงาน ‘เชียงใหม่เอี่ยม’ บริเวณตลาดเจเจ และนำเดินเมืองบริเวณย่านวัดเกต และชุมชนสวนดอกในเวียงสวนดอก แก่คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรการ วางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างเวลา ๙.๐๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น. วันเสาร์ ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ นับเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายทางวิชาการ เป็นการปูพื้นฐานสำหรับความร่วมมือระดับบัณฑิตศึกษาต่อไปในอนาคต


ต้อนรับ น.ศ.ใหม่ 53
ต้อนรับ น.ศ.ใหม่ 53 [31 พ.ค. 53]

          เมื่อวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2553 คณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมได้จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรต่างพร้อมใจกันเข้าร่วม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนแก่นักศึกษาใหม่ทุกคน


OSU เข้าศึกษาดูงาน
OSU เข้าศึกษาดูงาน [1 มิ.ย. 53]

          เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2553 เวลา 10.00 น. คณะศึกษาดูงานจาก Oklahoma State University โดย Associate Professor Paul Hsu Program Director Landscape Architecture Program เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ในการนี้ ผู้บริหารและคณาจารย์คณะ ร่วมต้อนรับและในช่วงบ่ายร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้ ณ โครงการป่าบ้านโปง


กิจกรรม 5 ส
กิจกรรม 5 ส [2 มิ.ย. 53]

          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม 5 ส (Big Cleaning Day)ในวันที่ 2 มิถุนายน 2553 ที่ผ่านมา โดยจัดการทำความสะอาดจัดระเบียบห้องเรียน และปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบคณะ ทั้งนี้ได้รับความร่วมือจากทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์ปัจจุบันและนักศึกษาใหม่ รหัส 53 ทุกคนต่างโชกด้วยเหงื่อ แต่ยังมีรอยยิ้มให้กัน ตลอดวัน ทำให้เกิดความรู้สึกประทับใจ และเกิดความผูกพันธ์กันระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เป็นอย่างดี


น้องใหม่พัฒนาภายนอก
น้องใหม่พัฒนาภายนอก [3 มิ.ย. 53]

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2553 นักศึกษาใหม่และนักศึกษาปัจจุบัน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกันพัฒนา จัดตกแต่งภูมิทัศน์ บริเวณพื้นที่โรงเรียนสันทรายวิทยาคม และโรงเรียนบ้านแม่โจ้ สร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็น


วางพวงมาลา
วางพวงมาลา [7 มิ.ย. 53]

          เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2553 เวลา 09.00 น. คณบดี พร้อมทั้ง ดร. พันทิพา ติงศภัทิย์, อ.สุระพงษ์ เตชะ และ อ.ดร.แทนวุธธา ไทยสันทัด อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ร่วมกันวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์อำมาตย์โท พระช่วงเกษตรศิลปการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเกษตรกรรมแม่โจ้ ณ อาคารพระช่วงเกษตรศิลปการ และร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย ณ อาคารห้องสมุด (อาคารวิภาต บุญศรี วังซ้าย)


นศ.ใหม่รับโอวาท
นศ.ใหม่รับโอวาท [7 มิ.ย. 53]

          เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2553 นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2553 ได้มีโอกาสมารับโอวาทจาก รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สำหรับการเริ่มต้นการศึกษาในมหาวิทยาลัย


ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดี [23 มิ.ย. 53]

          นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดบูทระดับนักศึกษา 26 สถาบันการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ เนื่องในงานสถาปนิก 53 'คิดต่าง อย่างสมดุล' ในวันที่ 30 เม.ย. - 5 พ.ค. 53 ที่ผ่านมา


ประเมินคุณภาพการศึกษาปี 2552
ประเมินคุณภาพการศึกษาปี 2552 [1 ก.ค. 53]

          ขอแสดงความยินดี กับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษา สำหรับผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 2552 จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 - 2 กรกฎาคม 2553 ที่ผ่านมา โดยในวันแรกได้มีการต้อนรับคณะกรรมการฯ และคณบดี ได้แนะนำเสนอความเป็นมาและข้อมูลเบื้องต้นของคณะ อีกทั้งยังได้พาเยี่ยมชมสถานที่สำคัญในคณะ เช่น ศูนย์ออกแบบฯ เนิสเซอรี่ และห้องสมุด ทั้งนี้หลังจากเสร็จสิ้นการประเมิน ได้รับข้อแนะนำ และข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาปรับปรุงณะไปปีต่อไป ซึ่งคณะสถาปัตย์ฯได้รับ 2.40 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ ดี และยังได้รับเกียรติจากท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ม.แม่โจ้ ได้มาให้ข้อเสนอแนะกล่าวชื่นชม ทำให้ทั้งผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรทุกคนภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง.


ปีแห่งคุณภาพและเกียรติประวัติ
ปีแห่งคุณภาพและเกียรติประวัติ [2 ก.ค. 53]

          คณบดี รองคณบดีฝ่ายกิจการฯ พร้อมทั้งคณาจารย์ ร่วมเป็นเกียรติในงาน แม่โจ้ 2552-2553 ปีแห่งคุณภาพและเกียรติประวัติ ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 ภายในงานมีพิธีการประกาศเกียรติคุณ มอบโล่รางวัลและใบประกาศให้แก่ผู้สร้างผลงานและเกียรติประวัติ และพิธีอำลาและรับมอบงานระหว่าง รศ.ดร.เทพ พงษ์พานิช อธิการบดีและ ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดี(คนใหม่) บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความสนุกสนาน.


ค่ายอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ค่ายอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม [3 ก.ค. 53]

          เมื่อวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2553 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมได้จัดโครงการค่ายอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นโครงการที่มีความสำคัญ ในการเสริมสร้างความรู้ และกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริงในการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการจัดกิจกรรมให้แก่นักศึกษาใหม่ของคณะ เพื่อเป็นการวางรากฐานเกี่ยวกับความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อมให้แก่นักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 และเป็นกิจกรรมที่สามารถนำไปต่อยอดการพัฒนาเพื่อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามความมุ่งหมายของคณะ


ร่วมแสดงความยินดีเปิดอาคารเทพ
ร่วมแสดงความยินดีเปิดอาคารเทพ [7 ก.ค. 53]

          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสเปิดอาคารเทพ พงษ์พานิช ของวิทยาลัยบริหารศาสตร์ โดยท่านคณบดี เป็นตัวแทนมอบของที่ระลึกในการแสดงความยินดีครั้งนี้


งานพิธีครอบครูกิ๋นอ้อไหว้ครูศิลปะอย่างบูรณาการ ประจำปีการศึกษา 2553
งานพิธีครอบครูกิ๋นอ้อไหว้ครูศิลปะอย่างบูรณาการ ประจำปีการศึกษา 2553 [9 ก.ค. 53]

          สำหรับปีนี้การจัดพิธีครอบครูกิ๋นอ้อไหว้ครูศิลปะอย่างบูรณา ประจำปีการศึกษา 2553 ได้บูรณาการร่วมกับรายวิชาเรียนซึ่งได้เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการออกแบบ จัดเตรียมและลงมือตกแต่งบริเวณพิธีด้วย สำหรับปีนี้ได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้คนล่าสุด ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช เป็นประธานในพิธี และได้รับความสนใจจากคณบดี คณะต่าง ๆ ที่ได้ให้เกียรติมาร่วมงาน ภายในงานประกอบไปด้วยพิธีสงฆ์ พิธีพราหมณ์ การไหว้ครูกิ๋นอ้อ และปลูกต้นสักทอง โดยท่านอธิการบดี ทั้งนี้ เป็นโอกาสที่ดีที่ศิษย์เก่าของคณะได้รวมตัวกันเพื่อกลับมาเยี่ยมคณาจารย์ รุ่นน้อง และร่วมพิธีนี้อีกด้วย.


หลักการจัดสวนและการดูแลสวน
หลักการจัดสวนและการดูแลสวน [16 ก.ค. 53]

          เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 อาจารย์ปริญญา ปฏิพันธกานต์ และอาจารย์สุรพงษ์ เตชะ นำนักศึกษา เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2ปี รหัส 52 และ 4ปี รหัส 51ที่เรียนวิชา ภท. 381 การปฏิบัติวิชาชีพภูมิทัศน์ เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ‘หลักการจัดสวนและการดูแลสวน’ ซึ่งจัดขึ้นโดย อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โดยมีคุณสุรศักดิ์ จโนภาษ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดสวนจากสำนักพระราชวัง ให้เกียรติเป็นวิทยากร ให้ความรู้แก่นักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่จะเข้าสู่งานสหกิจในเทอมหน้า ต่อไป


ถวายเทียนพรรษา'53
ถวายเทียนพรรษา'53 [20 ก.ค. 53]

          เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 25 53คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดป่าลาน ตำบลป่าลาน อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมทำบุญ มีจิตใจที่ผ่องใส และเป็นการร่วมอนุรักษ์ และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม โดยมี ผู้บริหาร และบุคลากร จำนวน 30 คน และนักศึกษาของคณะ จำนวน 40 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว


ประกวดสวนถาด
ประกวดสวนถาด [16 ส.ค. 53]

          นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ชั้นปีที่ 3-4 ร่วมแข่งขันการจัดสวนสวนถาด ซึ่งจัดขึ้นโดยสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านทักษะวิชาชีพภูมิทัศน์ ก่อนออกไปปฏิบัติงานจริงในวิชาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2553 ในครั้งมีได้รับเกียรติจาก อ.สุระพงษ์ เตชะ และอ.ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย เป็นกรรมการตัดสินการประกวด


ฝึกภาคปฏิบัติ
ฝึกภาคปฏิบัติ [16 ส.ค. 53]

          เมื่อวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2553 ที่ผ่านมา อ.สุระพงษ์ เตชะ ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาสาขาวิชาภูมิสถาปัตย์ชั้นปีที่ 4 ในรายวิชา ภส.445 การจัดการดูแลรักษางานภูมิทัศน์ ฝึกปฏิบัติภาคสนาม ดูแลรักษาสวน บริเวณสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเป็นการฝึกทักษะในการปฏิบัติงานจริง ในการดูแลงานภูมิทัศน์ และเสริมเทคนิคทางวิชาชีพให้นักศึกษาและปฏิบัติจริง


ประกวดวาดภาพวิทย์ฯ
ประกวดวาดภาพวิทย์ฯ [19 ส.ค. 53]

          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัดวาดภาพการ์ตูนวิทยาศาสตร์ และจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งจัด ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขัน กว่า 150 ทืม และได้รับเกียรติจากอาจารย์ธนากร เป็นประธานกรรมการตัดสินการประกวดในครั้งนี้ โดย ด.ช.ฐากูร สิทธิ เป็นผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศวาดภาพการ์ตูนในระดับประถมศึกษา ด.ญ.ภาพิมล คำดี ได้รับรางวัลชนะเลิศวาดภาพจินตนาการในระดับประถมศึกษา สามเณรขวัญชัย อปันโน ได้รับรางวัลชนะเลิศวาดภาพจินตนาการในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และการวาดภาพจินตนาการในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นไม่มีผู้ได้รับรางวัลที่ 1 2 และ3 ได้รับเพียงรางวัลชมเชย ขอแสดงวามยินดีด้วยครับ.


เรียนรู้พรรณไม้นอกสถานที่
เรียนรู้พรรณไม้นอกสถานที่ [23 ส.ค. 53]

          วันที่ 23 สิงหาคม 2553 อาจารย์ ดร. เยาวนิตย์ ธาราฉาย ได้นำนักศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์และสาขาภูมิสถาปัตยกรรมชั้นปีที่ 3 ในวิชาวัสดุพืชพรรณและการเลือกใช้ ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ เพื่อศึกษาพรรณไม้และสถานประกอบการที่จำหน่ายต้นไม้ใหญ่ในงานภูมิทัศน์ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยเดินทางไปเยี่ยมชม สวนนงนุช อำเภอสันทราย เชียงใหม่, สวนช้างทอง และสวนจำหน่ายไม้ใหญ่ในเขตกิ่งอำเภอแม่ออน อีกหลายแห่ง โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษ คุณ คุณเศก ดวงเพชร ผู้เชี่ยวชาญด้านพรรณไม้ จากบริษัทวนาเบลล์ การ์เดน จำกัด บรรยายและให้ความรู้ตลอดการเดินทางทัศนศึกษา


บรรยายสหกิจศึกษา
บรรยายสหกิจศึกษา [27 ส.ค. 53]

          เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2553 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมได้จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยได้เรียนเชิญคุณเกรียงศักดิ์ ทองเดช คุณอัมพวรรณ สุแดงน้อย คุณพิชญ์ชาญ บุญยัง ซึ่งเป็นผู้ประกอบการและศิษย์เก่าของคณะ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตน ในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา


สอนศิลป์ถิ่นล้านนา
สอนศิลป์ถิ่นล้านนา [27 ส.ค. 53]

          เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2553 คณะนักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ นำโดย อ.โชคอนันต์ วาณิชเลิศธนาสารและอ.วุฒิกานต์ ปุระพรหม เข้าร่วมโครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร สอนศิลป์ถิ่นล้านนา โดยภายในงานได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติหลายท่าน ร่วมแสดงข้อคิดเห็นและเล่าถึงชีวประวัติการศึกษา การทำงานและผลงานต่างๆ ที่มีชื่อเสียงของท่าน ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมทุกคนยังได้รับเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าได้เข้าร่วมโครงการอันทรงเกียรตินี้ด้วย


เสวนามุ่งสู่ความสำเร็จด้วยวิสัยทัศน์
เสวนามุ่งสู่ความสำเร็จด้วยวิสัยทัศน์ [31 ส.ค. 53]

          วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2553 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ร่วมกับคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ได้จัดโครงการเสวนามุ่งสู่ความสำเร็จด้วยวิสัยทัศน์ เพื่อให้บุคลากรได้รับฟังการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ของอธิการบดี ตลอดจนเป็นการรับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะจากบุคลากรของคณะ ณ ห้องประชุม FT 1101 ชั้น 1 อาคารเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เวลา 9.00 – 12.00 น.โดยมีผู้บริหารและบุคลากร จำนวน 40 คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว


สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ [22 ก.ย. 53]

          เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2553 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 'ฉลาดใช้ Social Network (facebook) เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน' โดยมีคุณอำนาจ ชิดทองเป็นวิทยากร การสัมมนาในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมสามารถสร้าง fan page ซึ่งเป็นเทคนิคสำหรับการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านสังคมออนไลน์ facebook และสามารถเพิ่งช่องทางในการสื่อสารกับผู้เรียน ในลักษณะเชิงวิชาการ โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้งานจริง ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนานำเทคนิคดังกล่าวไปปรับใช้กับวิชาเรียน มีการซักถามข้อสงสัยแบบเป็นกันเอง ทั้งนี้คณะมุ่งหวังให้เกิดประสิทธิภาพกับการเรียนการสอน เน้นประโยชน์แก่ตัวนักศึกษา.


สำรวจพื้นที่แม่แจ่ม
สำรวจพื้นที่แม่แจ่ม [25 ก.ย. 53]

          เมื่อวันที่ 23-25 กันยายน 53 ที่ผ่านมา นักศึกษาหลักสูตรการวางแผนและออกแบบสิ่งแวดล้อมมหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ พร้อมคณาจารย์ ผศ.ดร.ปรานอม ตันสุขานันท์ และอ.วิทยา ดวงธิมา เดินทางเข้าพื้นที่เทศบาลตำบลแม่แจ่มและพื้นที่ต่อเนื่อง เพื่อศึกษาข้อมูลโดยการสำรวจพื้นที่ สัมภาษณ์ปราชญ์ท้องถิ่น เป็นการนำเสนอแนวทาง การพัฒนาและแก้ปัญหาเบื้องต้น เตรียมพร้อมสำหรับการเรียนในกระบวนวิชาปฏิบัติการออกแบบและวางแผนสิ่งแวดล้อม ในภาคการศึกษาต่อไป ๒ ต่อไป


งานแสดงมุทิตาจิต
งานแสดงมุทิตาจิต [29 ก.ย. 53]

          เมื่อวันพุธที่ 29 กันยายน 2553 ที่ผ่านมา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2553 ณ ศูนย์กาญจนาภิเษก รัชการที่ 9 ในการนี้มีผู้มาร่วมแสดงมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการกันอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง อาทิเช่น คณบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ของคณะต่างๆ โดยบรรยากาศภายในงานไปเป็นด้วยความอบอุ่นและสนุกสนานจากการขับกล่อมของวงดนตรีแม่โจ้แบนด์


กิจกรรมนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา
กิจกรรมนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา [8 ต.ค. 53]

          เมื่อวันศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม 2553 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้จัดกิจกรรมนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้ปรึกษาปัญหา และร่วมหาทางแก้ไขปัญหา ทั้งด้านส่วนตัว และด้านการเรียน หรือด้านอื่น ๆ ที่นักศึกษาต้องการคำแนะนำ โดยในกิจกรรม มีการมอบแฟ้มบันทึกข้อมูลประจำตัวนักศึกษาเพื่อใช้บันทึกผลการเรียน การเข้าร่วมกิจกรรม และผลงานอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยให้อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถตรวจสอบและให้คำแนะนำแก่นักศึกษาได้ง่ายยิ่งขึ้น


ฝึกอบรมเชิงวิชาการ การออกแบบและตกแต่งภูมิทัศน์
ฝึกอบรมเชิงวิชาการ การออกแบบและตกแต่งภูมิทัศน์ [9 ต.ค. 53]

          ในวันเสาร์ที่ 9 และ 16 ตุลาคม 2553 รศ.ศิริชัย หงส์วิทยากร และอ.ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โครงการจัดฝึกอบรมเชิงวิชาการเรื่อง “การออกแบบและตกแต่งภูมิทัศน์” สำหรับผู้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานทางด้านภูมิทัศน์ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ได้มีความรู้พื้นฐานเรื่อง ‘หลักการออกแบบจัดภูมิทัศน์เบื้องต้น’ ‘หลักการพรรณไม้สำหรับงานภูมิทัศน์’ ‘การออกแบบสวนประหยัดพลังงาน (สวนแนวตั้ง)’ และ ‘หลักการเลือกใช้พรรณไม้ในงานภูมิทัศน์’


อิ่มบุญรับออกพรรษา
อิ่มบุญรับออกพรรษา [24 ต.ค. 53]

          อ.จรัสพิมพ์ บุญญานันต์ พร้อมอ.ทรรศชล ปัญญาทรงและอ.วีรกิต วงค์วิชิต คณาอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ร่วมโครงการตักบาตรพระ 1,000,000 รูป 76 จังหวัดทั่วไทย ในประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ คณะพระภิกษุสงฆ์สามเณร 500 รูป เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2553 เวลา 6.30 น. ณ ธุดงคสถานล้านนา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา และสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม


อิ่มใจอิ่มบุญ
อิ่มใจอิ่มบุญ [29 ต.ค. 53]

          อ.จรัสพิมพ์ บุญญานันต์ อ.ทรรศชล ปัญญาทรง และอ.วีรกิต วงศ์วิชิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารและอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์จำนวน ๙ รูป เพื่อส่งเสริมและรักษาประเพณีไทย โครงการสร้างสุขด้วยการทำบุญตักบาตรทุกวันศุกร์สิ้นเดือน 'การให้ด้วยใจศรัทธา' ในวันศุกร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้


วางพวงมาลาวันวิภาต บุญศรี  วังซ้าย
วางพวงมาลาวันวิภาต บุญศรี วังซ้าย [30 ต.ค. 53]

          เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2553 เป็น วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมได้ร่วมวางพวงมาลา ทำบุญอุทิศส่วนกุศลรำลึกถึงคุณความดีของท่านที่มีต่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้


หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์ เข้าร่วมกิจกรรมบ้านและสวนแฟร์
หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์ เข้าร่วมกิจกรรมบ้านและสวนแฟร์ [4 พ.ย. 53]

          หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยอาจารย์ปริญญา ปฏิพันธกานต์ และอาจารย์สุรพงษ์ เตชะ นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม บ้านและสวนแฟร์ 2010 พร้อมทั้งศึกษาดูงานด้านภูมิทัศน์ ณ หอศิลป์กรุงเทพมหานคร สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา พระบรมมหาราชวัง เกาะรัตนโกสินทร์ สวนรถไฟ และตลาดนัดวัสดุอุปกรณ์ทางภูมิทัศน์ เพื่อเป็นการเปิดวิสัยทัศน์ด้านภูมิทัศน์ ให้แก่คณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ได้นำความรู้และประสบการณ์กลับมาพัฒนาการเรียนการสอนให้มีศักยภาพ ต่อไป


กิจกรรมครอบรอบ ๔ ปี การสถาปนาคณะ
กิจกรรมครอบรอบ ๔ ปี การสถาปนาคณะ [5 พ.ย. 53]

          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครง ๔ ปี แห่งการสถาปนาสถาปัตย์ เพื่อเริ่มเฉลิมฉลองครบรอบวันสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาตร์ฯ โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช เป็นประธานในพิธี ดำเนินรายการโดยรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ อ.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร และรูปแบบของกิจกรรมคือ 'อดีตคือภาพพจน์ อนาคตคือความฝัน ปัจจุบันคือความจริง' ได้รับความร่วมมือจากนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรเป็นจำนวนมาก และในกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจากศิษย์เก่า มาเล่าถึงประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ ยิ่งเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับนักศึกษาให้มีเป้าหมายในการเรียนได้เป็นอย่างดีอีกด้วย.


ขอแสดงความยินดีกับทีมฟุตบอล Envi Maejo
ขอแสดงความยินดีกับทีมฟุตบอล Envi Maejo [6 พ.ย. 53]

          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ส่งทีม Envi Maejo เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลประเพณี ASALANNA-WILLY CUP ผ่านการแข่งจนสามารถเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและคว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศ โดยชนะทีมสายลมแสงแดดไป 3 ประตูต่อ 1 ได้ถ้วยรางวัล ตั๋วเครื่องบิน เงินรางวัล และยิ่งต้องแสดงความยินดีกับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของท่านคณบดี รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง ในตำแหน่งศูนย์หน้าอีกด้วย และได้เป็นตัวแทนในการแข่งขันระดับประเทศต่อไป


คณะสถาปัตย์ฯ ม.รังสิต เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมคณะ
คณะสถาปัตย์ฯ ม.รังสิต เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมคณะ [11 พ.ย. 53]

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2553 คณบดี ผู้บริหารและคณาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอนแของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมพัฒนาด้านวิชาการทั้งในด้านเนื้อหาและกิจกรรม เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ส่งเสริมการทำงานของอาจารย์ให้เกิดการพัฒนาด้านวิชาการอันจะนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานการศึกษา


สัมมนาเชิงปฏิบัติการวางแผนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2554
สัมมนาเชิงปฏิบัติการวางแผนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2554 [18 พ.ย. 53]

          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวางแผนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 18-19 พ.ย. 2553 ที่ผ่านมา ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์ของคณะในสภาพปัจจุบัน ทั้งยังเป็นการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ และแผนการดำเนินงานของคณะ โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนในคณะ ต่างได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนการดำเนินงานของคณะในอนาคตด้วย


ชนะเลิศ Willy Cup 2010 ระดับประเทศ
ชนะเลิศ Willy Cup 2010 ระดับประเทศ [26 พ.ย. 53]

          ตามที่ คณะกรรมาธิการสถาปนิกล้านนาสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ประจำปี 2552 ภายใต้ชื่อ WILLY -ASALANNA CUP 2010 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2553 สนามฟุตบอลลานนาเอ็กไซส์คลับ ถนนเชียงใหม่ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพร่างกายโดยการเล่นกีฬา และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกสถาปนิกล้านนา และสถาบันการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน และได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมอีก 1 ตำแหน่ง และได้เป็นตัวแทนภาคเหนือ เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ ในวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2553 ณ สนาม S-ONE บางนา กรุงเทพฯ พร้อมๆกับทีมต่าง ๆ อีก 32 ทีมทั่วประเทศ ผลการแข่งขัน ทีมของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยการนำทีมของ รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง คณบดี พร้อมด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ สร้างความภาคภูมิใจให้กับคณะเป็นอย่างยิ่ง


คณะสถาปัตย์ฯ มอบถ้วยรางวัลฟุตบอลสถาปนิก '53 แก่อธิการบดี
คณะสถาปัตย์ฯ มอบถ้วยรางวัลฟุตบอลสถาปนิก '53 แก่อธิการบดี [8 ธ.ค. 53]

          เมื่อวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2553 เวลา 15.00 น. บุคลากรและนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม นำทีมโดย รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เข้าพบอธิการบดี เพื่อมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ในการแข่งขันฟุตบอลสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา โดยมอบไว้ให้เป็นเกียรติและความภาคภูมิใจแก่มหาวิทยาลัย ต่อไป


ผ้าป่าสามัคคี เพื่อสืบชะตาป่าไม้และสายน้ำ
ผ้าป่าสามัคคี เพื่อสืบชะตาป่าไม้และสายน้ำ [19 ธ.ค. 53]

          โครงการวิจัยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ โดย ผศ. ดารณี ด่านวันดี, อ. สุระพงษ์ เตชะ ได้นำส่งองค์กฐินของผู้มีใจรักและหวงแหนธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมเป็นประธานองค์ผ้าป่าสามัคคี เพื่อสืบชะตาป่าไม้และสายน้ำ บริเวณถ้ำหลวง บ้านป่าสักงาม ในวันที่ 19 ธันวาคม 2553 โดยรายนามผู้ร่วมบริจาคปัจจัยเป็นประธานองค์ผ้าป่าสามัคคี เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผศ. ดารณี ด่านวันดี และครอบครัว, ครอบครัว วาณิชเลิศธนสาร, รศ. ดร. เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง, ผศ. ดร.ปรานอม ตันสุขานันท์, อ. กิตติพงษ์ วาณิชพงษ์, อ. สุระพงษ์ เตชะ, อ. วิทยา ดวงธิมา, คุณอัจฉรา บุญเกิด, คุณนัยนา โพธาวงศ์, คุณอำนาจ ชิดทองและครอบครัว, นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์, อ. จรัสพิมพ์ บุญญานันท์, อ. วีรกิต วงศ์วิชิต, อ. ดร. แทนวุธธา ไทยสันทัด พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาภูมิสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขออำนาจสิ่งศักดิ์ที่สถิตอยู่ทุกแห่งหนในผืนป่า ขุนเขาและสายน้ำ อันเป็นมรดกของมวลหมู่สิ่งมีชีวิต จงปกป้อง คุ้มครองท่านและครอบครัว ให้พบแต่ความร่มเย็น เป็นสุข รอดพ้นจากภัยอันตรายทั้งปวงด้วยเทอญ


กีฬาแม่โจ้สัมพันธ์
กีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ [24 ธ.ค. 53]

          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ นำโดย รศ.ดร.อรทัย มิ่งธิพลและ อ.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร นำทีมบุคลากรของคณะ เดินขบวนพาเหรดเพื่อเข้าสู่พิธีเปิดงานกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ตามด้วยการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเฮฮา สร้างความสนุกสนานและเรียกเสียงหัวเราะจากผู้เข้าร่วมงานได้อย่างมากมาย ทั้งนี้ทีมนักแข่งวิ่งกระสอบผลัด นำโดย คุณอำนาจ ชิดทอง สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศจากทีมเข้าแข่งขันกว่า 17 ทีม สร้างความปิติยินดีแก่บุคลากรคณะเป็นอย่างยิ่ง