งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

22  พฤศจิกายน  2560

ร่วมแสดงความอาลัยงานศพบิดาของผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำเพ็ชร วินิจฉัยกุล

     เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีหญิงนัยนา โปธาวงค์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี, นางสาวผ่องนภา จึงธนะธาดากุล หัวหน้างานบริหารและธุรการ และนายเอกรินทร์ พันธุ์จินดา ได้เข้าร่วมวางพวงหรีดเพื่อแสดงความอาลัยแด่ คุณพ่อสมพันธ์ วินิจฉัยกุล บิดาของผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำเพ็ชร วินิจฉัยกุล อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ซึ่งทางเจ้าภาพได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดห้วยเกี๋ยง ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

             

22  พฤศจิกายน  2560

news header

ร่วมแสดงความอาลัยงานศพบิดาของผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำเพ็ชร วินิจฉัยกุล

 

20  พฤศจิกายน  2560

news header

โครงการ Workshopเพิ่มพูนความรู้ด้านวัสดุและนวัตกรรม สำหรับนักศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดย บริษัท SCG

 

11  พฤศจิกายน  2560

news header

ค่ายอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560

 

2  พฤศจิกายน  2560

news header

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ฯ และการประชุมบุคลากร ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

30  ตุลาคม  2560

news header

เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา 'วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย'

 

26  ตุลาคม  2560

news header

พิธีถวายดอกไม้จันทร์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 

18  ตุลาคม  2560

news header

การแสดงมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการของคณะ 'คุณพิเชษฐ์ ธรรมมา'

 

12  ตุลาคม  2560

news header

การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1/2561