งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

15  กันยายน  2560

การตรวจรับรองปริญญาหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับการตรวจเยี่ยมและรับรองปริญญาหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) โดยได้รับเกียรติคณะกรรมการสภาสถาปนิก เป็นผู้ตรวจรับรองปริญญาฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการสภาสถาปนิก ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการตรวจสอบรับรองปริญญา และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มาตรฐานสภาวิชาชีพ

             

28  มิถุนายน  2560

news header

กิจกรรม 'ศิษย์พบครู' ประจำปีการศึกษา 2560

 

27  มิถุนายน  2560

news header

ให้การต้อนรับคณะจากรัฐบาลภูฏาน

 

13  มิถุนายน  2560

news header

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

 

7  มิถุนายน  2560

news header

โครงการหอเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสครองสิริราชสมบติครบ ๗๐ ปี

5  มิถุนายน  2560

news header

กิจกรรมทบทวนแผนปฏิบัติราชการและการประชุมบุลากร ประจำปีงบประมาณ 2560