งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

22  พฤศจิกายน  2560

ร่วมแสดงความอาลัยงานศพบิดาของผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำเพ็ชร วินิจฉัยกุล

     เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีหญิงนัยนา โปธาวงค์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี, นางสาวผ่องนภา จึงธนะธาดากุล หัวหน้างานบริหารและธุรการ และนายเอกรินทร์ พันธุ์จินดา ได้เข้าร่วมวางพวงหรีดเพื่อแสดงความอาลัยแด่ คุณพ่อสมพันธ์ วินิจฉัยกุล บิดาของผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำเพ็ชร วินิจฉัยกุล อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ซึ่งทางเจ้าภาพได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดห้วยเกี๋ยง ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

             

24  มีนาคม  2560

news header

พิธีสวดอภิธรรมศพมารดาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรี เหมสันต์

 

23  มีนาคม  2560

news header

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการเสวนาน้ำชากาแฟ (Coffee hour for you)

 

13  มีนาคม  2560

news header

การประชุมวิพากษ์หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

 

13  มีนาคม  2560

news header

โครงการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์