งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

22  พฤศจิกายน  2560

ร่วมแสดงความอาลัยงานศพบิดาของผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำเพ็ชร วินิจฉัยกุล

     เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีหญิงนัยนา โปธาวงค์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี, นางสาวผ่องนภา จึงธนะธาดากุล หัวหน้างานบริหารและธุรการ และนายเอกรินทร์ พันธุ์จินดา ได้เข้าร่วมวางพวงหรีดเพื่อแสดงความอาลัยแด่ คุณพ่อสมพันธ์ วินิจฉัยกุล บิดาของผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำเพ็ชร วินิจฉัยกุล อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ซึ่งทางเจ้าภาพได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดห้วยเกี๋ยง ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

             

22  พฤศจิกายน  2560

news header

ร่วมแสดงความอาลัยงานศพบิดาของผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำเพ็ชร วินิจฉัยกุล

 

20  พฤศจิกายน  2560

news header

โครงการ Workshopเพิ่มพูนความรู้ด้านวัสดุและนวัตกรรม สำหรับนักศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดย บริษัท SCG

 

11  พฤศจิกายน  2560

news header

ค่ายอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560

 

2  พฤศจิกายน  2560

news header

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ฯ และการประชุมบุคลากร ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

30  ตุลาคม  2560

news header

เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา 'วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย'

 

26  ตุลาคม  2560

news header

พิธีถวายดอกไม้จันทร์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 

18  ตุลาคม  2560

news header

การแสดงมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการของคณะ 'คุณพิเชษฐ์ ธรรมมา'

 

12  ตุลาคม  2560

news header

การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1/2561

10  ตุลาคม  2560

news header

การประชุมกลุ่มย่อยงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

 

9  ตุลาคม  2560

news header

กิจกรรมรวมพลังปลูกดอกดาวเรืองถวายพ่อ

 

29  กันยายน  2560

news header

'กิจกรรมเปิดบ้านสถาปัตย์ ประจำปี 2561' โครงการพัฒนาการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับนักศึกษาเชิงรุก

 

22  กันยายน  2560

news header

กิจกรรมวาดเส้นสีน้ำเป็นปีที่ ๓

15  กันยายน  2560

news header

การตรวจรับรองปริญญาหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

 

27  สิงหาคม  2560

news header

ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการเมืองระดับท้องถิ่น

 

25  สิงหาคม  2560

news header

กิจกรรมบรรยายพิเศษ 'การพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย/วิทยานิพนธ์และประสบการณ์ในการวางผังเมืองสมุทรสงคราม'

 

24  สิงหาคม  2560

news header

พิธีครอบครูกิ๋นอ้อไหว้ครูศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2560

17  กรกฎาคม  2560

news header

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559

 

7  กรกฎาคม  2560

news header

การประชุมบุคลากรสำนักงานคณบดี

 

5  กรกฎาคม  2560

news header

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560

 

28  มิถุนายน  2560

news header

กิจกรรม 'ศิษย์พบครู' ประจำปีการศึกษา 2560

27  มิถุนายน  2560

news header

ให้การต้อนรับคณะจากรัฐบาลภูฏาน

 

13  มิถุนายน  2560

news header

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

 

7  มิถุนายน  2560

news header

โครงการหอเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสครองสิริราชสมบติครบ ๗๐ ปี

 

5  มิถุนายน  2560

news header

กิจกรรมทบทวนแผนปฏิบัติราชการและการประชุมบุลากร ประจำปีงบประมาณ 2560

29  พฤษภาคม  2560

news header

คณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเดินทางมาศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีภูมิทัศน์

 

27  พฤษภาคม  2560

news header

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

 

20  พฤษภาคม  2560

news header

โครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาสถาปัตยกรรม (กส.)

 

19  พฤษภาคม  2560

news header

ร่วมแสดงความไว้อาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ปัญญาวดี

3  พฤษภาคม  2560

news header

โครงการสหกิจศึกษา (Cooperative Education)

 

28  เมษายน  2560

news header

พิธีดำหัวผู้อาวุโสคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ประจำปี 2560

 

27  เมษายน  2560

news header

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมความรู้ด้านการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเมืองและชุมชน (ชุมชนริมคลองแม่ข่า-ลำคูไหว)

 

19  เมษายน  2560

news header

กิจกรรมวิพากษ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร

11  เมษายน  2560

news header

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 'การสร้างหัวข้อวิจัยในสำนักงานคณบดี ครั้งที่ 1'

 

24  มีนาคม  2560

news header

พิธีสวดอภิธรรมศพมารดาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรี เหมสันต์

 

23  มีนาคม  2560

news header

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการเสวนาน้ำชากาแฟ (Coffee hour for you)

 

13  มีนาคม  2560

news header

การประชุมวิพากษ์หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

13  มีนาคม  2560

news header

โครงการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

 

28  กุมภาพันธ์  2560

news header

การประชุมบุคลากรสำนักงานคณบดี ครั้งที่ 2/2560

 

11  มกราคม  2560

news header

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ ประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

 

5  มกราคม  2560

news header

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ ระยะ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560