งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

15  กันยายน  2560

การตรวจรับรองปริญญาหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับการตรวจเยี่ยมและรับรองปริญญาหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) โดยได้รับเกียรติคณะกรรมการสภาสถาปนิก เป็นผู้ตรวจรับรองปริญญาฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการสภาสถาปนิก ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการตรวจสอบรับรองปริญญา และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มาตรฐานสภาวิชาชีพ

             

15  กันยายน  2560

news header

การตรวจรับรองปริญญาหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

 

27  สิงหาคม  2560

news header

ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการเมืองระดับท้องถิ่น

 

25  สิงหาคม  2560

news header

กิจกรรมบรรยายพิเศษ 'การพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย/วิทยานิพนธ์และประสบการณ์ในการวางผังเมืองสมุทรสงคราม'

 

24  สิงหาคม  2560

news header

พิธีครอบครูกิ๋นอ้อไหว้ครูศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2560

17  กรกฎาคม  2560

news header

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559

 

7  กรกฎาคม  2560

news header

การประชุมบุคลากรสำนักงานคณบดี

 

5  กรกฎาคม  2560

news header

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560

 

28  มิถุนายน  2560

news header

กิจกรรม 'ศิษย์พบครู' ประจำปีการศึกษา 2560

27  มิถุนายน  2560

news header

ให้การต้อนรับคณะจากรัฐบาลภูฏาน

 

13  มิถุนายน  2560

news header

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

 

7  มิถุนายน  2560

news header

โครงการหอเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสครองสิริราชสมบติครบ ๗๐ ปี

 

5  มิถุนายน  2560

news header

กิจกรรมทบทวนแผนปฏิบัติราชการและการประชุมบุลากร ประจำปีงบประมาณ 2560

29  พฤษภาคม  2560

news header

คณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเดินทางมาศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีภูมิทัศน์

 

27  พฤษภาคม  2560

news header

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

 

20  พฤษภาคม  2560

news header

โครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาสถาปัตยกรรม (กส.)

 

19  พฤษภาคม  2560

news header

ร่วมแสดงความไว้อาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ปัญญาวดี

3  พฤษภาคม  2560

news header

โครงการสหกิจศึกษา (Cooperative Education)

 

28  เมษายน  2560

news header

พิธีดำหัวผู้อาวุโสคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ประจำปี 2560

 

27  เมษายน  2560

news header

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมความรู้ด้านการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเมืองและชุมชน (ชุมชนริมคลองแม่ข่า-ลำคูไหว)

 

19  เมษายน  2560

news header

กิจกรรมวิพากษ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร

11  เมษายน  2560

news header

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 'การสร้างหัวข้อวิจัยในสำนักงานคณบดี ครั้งที่ 1'

 

24  มีนาคม  2560

news header

พิธีสวดอภิธรรมศพมารดาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรี เหมสันต์

 

23  มีนาคม  2560

news header

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการเสวนาน้ำชากาแฟ (Coffee hour for you)

 

13  มีนาคม  2560

news header

การประชุมวิพากษ์หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

13  มีนาคม  2560

news header

โครงการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

 

28  กุมภาพันธ์  2560

news header

การประชุมบุคลากรสำนักงานคณบดี ครั้งที่ 2/2560

 

11  มกราคม  2560

news header

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ ประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

 

5  มกราคม  2560

news header

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ ระยะ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560