งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

15  กันยายน  2560

การตรวจรับรองปริญญาหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับการตรวจเยี่ยมและรับรองปริญญาหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) โดยได้รับเกียรติคณะกรรมการสภาสถาปนิก เป็นผู้ตรวจรับรองปริญญาฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการสภาสถาปนิก ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการตรวจสอบรับรองปริญญา และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มาตรฐานสภาวิชาชีพ

             

29  พฤศจิกายน  2559

news header

กิจกรรมการจัดทำร่างแผนกลยุทธ์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2560-2563)

 

22  พฤศจิกายน  2559

news header

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เข้าร่วมงานรวมพลังแห่งความภักดี

 

17  พฤศจิกายน  2559

news header

กิจกรรมการจัดทำร่างแผนกลยุทธ์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2560-2563) และร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 

10  พฤศจิกายน  2559

news header

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯให้การต้อนรับมหาวิทยาลัยปัญญาภิวัฒน์

1  พฤศจิกายน  2559

news header

การประชุมบุคลากรสำนักงานคณบดี ครั้งที่ 1/2559

 

12  กันยายน  2559

news header

1 ทศวรรษคณะสถาปัตย์แม่โจ้ 'ปั้น 10'

 

17  สิงหาคม  2559

news header

กิจกรรมสุขเสวนา 'Fine day forum'

 

27  กรกฎาคม  2559

news header

วาดเส้นสีน้ำ 'เมืองโบราณฮอยอัน'

27  กรกฎาคม  2559

news header

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

 

26  กรกฎาคม  2559

news header

การประชุมบุคลากรประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559

 

24  มิถุนายน  2559

news header

ทบทวนแผน59-สร้างแผน60

 

21  มิถุนายน  2559

news header

การประชุมเพื่อเสนอแนวทางแผนงานเพื่อขับเคลื่อนการสร้างรุกขกร

1  มิถุนายน  2559

news header

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Coffee hour for you

 

1  มิถุนายน  2559

news header

กิจกรรม Fine day Forum

 

29  เมษายน  2559

news header

ร่วมพิธีดำหัวผู้อาวุโสของคณะและผู้อาวุโสของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2559

 

25  เมษายน  2559

news header

ค่ายเยาวชนเชียงดาว Chiang Dao Youth Camp

25  เมษายน  2559

news header

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในเรื่องสิ่งแวดล้อมและโครงการเสริมทักษะผลิตงานสร้างสรรค์

 

15  มีนาคม  2559

news header

พิธีสวดอภิธรรมศพ นายพิชญ์ชาญ บุญยัง ศิษย์เก่าสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม รุ่นที่ 3

 

12  กุมภาพันธ์  2559

news header

Campus in the Park

 

6  กุมภาพันธ์  2559

news header

โครงการกองทุนการศึกษา

14  มกราคม  2559

news header

หมอต้นไม้ เขียวซอมได้

 

13  มกราคม  2559

news header

การออกแบบและการดูแลสวน อนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ