งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

15  กันยายน  2560

การตรวจรับรองปริญญาหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับการตรวจเยี่ยมและรับรองปริญญาหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) โดยได้รับเกียรติคณะกรรมการสภาสถาปนิก เป็นผู้ตรวจรับรองปริญญาฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการสภาสถาปนิก ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการตรวจสอบรับรองปริญญา และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มาตรฐานสภาวิชาชีพ

             

30  เมษายน  2558

news header

การประชุมเตรียมความพร้อมในการเขียนรายงานการประเมินตน เอง(SAR)ประจำปีการศึกษา 2557

 

29  เมษายน  2558

news header

กิจกรรมเสวนาน้ำชากาแฟ Coffee Hour For You

 

27  เมษายน  2558

news header

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับตัวแทนจากมูลนิธิแอ๊บบร้าเฮ้าส์

 

24  เมษายน  2558

news header

พิธีดำหัวผู้อาวุโสคณะ ประจำปี 2558