งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

15  กันยายน  2560

การตรวจรับรองปริญญาหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับการตรวจเยี่ยมและรับรองปริญญาหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) โดยได้รับเกียรติคณะกรรมการสภาสถาปนิก เป็นผู้ตรวจรับรองปริญญาฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการสภาสถาปนิก ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการตรวจสอบรับรองปริญญา และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มาตรฐานสภาวิชาชีพ

             

25  กุมภาพันธ์  2558

news header

ศิลปะ&ภูมิสถาปัตย์และการสื่อสาร

 

23  กุมภาพันธ์  2558

news header

วางศิลาฤกษ์ ที่ทำการสมาคมสถาปนิกสยามฯ (ล้านนา)

 

19  กุมภาพันธ์  2558

news header

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2556-2557

 

2  กุมภาพันธ์  2558

news header

คณะเป็นเจ้้าภาพร่วมงานสวดอภิธรรมศพ รศ.อาคม กาญจนประโชติ