งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

15  กันยายน  2560

การตรวจรับรองปริญญาหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับการตรวจเยี่ยมและรับรองปริญญาหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) โดยได้รับเกียรติคณะกรรมการสภาสถาปนิก เป็นผู้ตรวจรับรองปริญญาฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการสภาสถาปนิก ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการตรวจสอบรับรองปริญญา และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มาตรฐานสภาวิชาชีพ

             

30  มกราคม  2558

news header

ค่ายอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์

 

26  มกราคม  2558

news header

อาลัยยิ่ง รศ.อาคม กาญจนประโชติ

 

19  มกราคม  2558

news header

รับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ

 

19  มกราคม  2558

news header

โครงการสัมมนาวิชาการ 'เส้นทางวัฒนธรรมสองฝั่งโขง : สถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลตะวันตก'

14  มกราคม  2558

news header

การบรรยายและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ

 

13  มกราคม  2558

news header

การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับ หลักสูตร

 

13  มกราคม  2558

news header

คณะฯ ร่วมต้อนรับอธิการบดีมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกวางซี สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

12  มกราคม  2558

news header

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ.2558 และการประชุมบุคลากร ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557

9  มกราคม  2558

news header

วิพากษ์หลักสูตรภูมิทัศน์

 

6  มกราคม  2558

news header

สร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านรุกขกรรม