งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

22  พฤศจิกายน  2560

ร่วมแสดงความอาลัยงานศพบิดาของผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำเพ็ชร วินิจฉัยกุล

     เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีหญิงนัยนา โปธาวงค์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี, นางสาวผ่องนภา จึงธนะธาดากุล หัวหน้างานบริหารและธุรการ และนายเอกรินทร์ พันธุ์จินดา ได้เข้าร่วมวางพวงหรีดเพื่อแสดงความอาลัยแด่ คุณพ่อสมพันธ์ วินิจฉัยกุล บิดาของผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำเพ็ชร วินิจฉัยกุล อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ซึ่งทางเจ้าภาพได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดห้วยเกี๋ยง ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

             

30  มกราคม  2558

news header

ค่ายอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์

 

26  มกราคม  2558

news header

อาลัยยิ่ง รศ.อาคม กาญจนประโชติ

 

19  มกราคม  2558

news header

รับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ

 

19  มกราคม  2558

news header

โครงการสัมมนาวิชาการ 'เส้นทางวัฒนธรรมสองฝั่งโขง : สถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลตะวันตก'

14  มกราคม  2558

news header

การบรรยายและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ

 

13  มกราคม  2558

news header

การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับ หลักสูตร

 

13  มกราคม  2558

news header

คณะฯ ร่วมต้อนรับอธิการบดีมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกวางซี สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

12  มกราคม  2558

news header

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ.2558 และการประชุมบุคลากร ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557

9  มกราคม  2558

news header

วิพากษ์หลักสูตรภูมิทัศน์

 

6  มกราคม  2558

news header

สร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านรุกขกรรม