งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

22  พฤศจิกายน  2560

ร่วมแสดงความอาลัยงานศพบิดาของผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำเพ็ชร วินิจฉัยกุล

     เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีหญิงนัยนา โปธาวงค์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี, นางสาวผ่องนภา จึงธนะธาดากุล หัวหน้างานบริหารและธุรการ และนายเอกรินทร์ พันธุ์จินดา ได้เข้าร่วมวางพวงหรีดเพื่อแสดงความอาลัยแด่ คุณพ่อสมพันธ์ วินิจฉัยกุล บิดาของผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำเพ็ชร วินิจฉัยกุล อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ซึ่งทางเจ้าภาพได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดห้วยเกี๋ยง ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

             

28  ธันวาคม  2558

news header

การแข่งขันกีฬาบุคลากร ประจำปี 2558

 

14  ธันวาคม  2558

news header

ปรากฏการณ์ 100 เมตร

 

13  ธันวาคม  2558

news header

Workshop หนึ่ง ต่อ หนึ่ง

 

4  ธันวาคม  2558

news header

พิธีเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช

26  พฤศจิกายน  2558

news header

ฟื้นฟูดูแลต้นไม้ริมถนนสุเทพ

 

5  พฤศจิกายน  2558

news header

พิธีทำบุญคณะครบรอบ 1 ทศวรรษ

 

3  พฤศจิกายน  2558

news header

สีน้ำอาเซียน

 

30  ตุลาคม  2558

news header

วางพวงมาลาอนุสาวรีย์บุญศรี วังซ้าย

22  ตุลาคม  2558

news header

หมอต้นไม้เมืองน่าน

 

11  กันยายน  2558

news header

พิธีครอบครูกิ๋นอ้อไหว้ครูศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2558

 

26  สิงหาคม  2558

news header

กิจกรรมเสวนาน้ำชากาแฟ Coffee hour for you หัวข้อ 'Green Office'

 

19  สิงหาคม  2558

news header

การประชุมบุคลากรคณะ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558

11  สิงหาคม  2558

news header

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 

5  สิงหาคม  2558

news header

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557

 

29  กรกฎาคม  2558

news header

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

 

28  กรกฎาคม  2558

news header

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558

16  กรกฎาคม  2558

news header

แนะนำหลักสุตร

 

24  มิถุนายน  2558

news header

โครงการสุขเสวนา 'Fine Day Forum' และโครงการเสวนาน้ำชากาแฟ 'Coffee Hour for you'

 

12  มิถุนายน  2558

news header

กิจกรรมวิพากษ์ร่างรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับหลักสูตร

 

11  มิถุนายน  2558

news header

กิจกรรมวิพากษ์ร่างรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับคณะ

4  มิถุนายน  2558

news header

Work Shop อินทรีย์สร้างสรรค์

 

28  พฤษภาคม  2558

news header

สีน้ำ 'อาเซียน'

 

22  พฤษภาคม  2558

news header

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

 

21  พฤษภาคม  2558

news header

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และการนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

30  เมษายน  2558

news header

การประชุมเตรียมความพร้อมในการเขียนรายงานการประเมินตน เอง(SAR)ประจำปีการศึกษา 2557

 

29  เมษายน  2558

news header

กิจกรรมเสวนาน้ำชากาแฟ Coffee Hour For You

 

27  เมษายน  2558

news header

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับตัวแทนจากมูลนิธิแอ๊บบร้าเฮ้าส์

 

24  เมษายน  2558

news header

พิธีดำหัวผู้อาวุโสคณะ ประจำปี 2558

30  มีนาคม  2558

news header

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน

 

19  มีนาคม  2558

news header

ร่วมให้ต้อนรับและหารือความร่วมมือกับ Saga University ประเทศญี่ปุ่น

 

14  มีนาคม  2558

news header

โครงการ Grow Green Up : GGU ปลูกดวงใจสีเขียว

 

25  กุมภาพันธ์  2558

news header

ศิลปะ&ภูมิสถาปัตย์และการสื่อสาร

23  กุมภาพันธ์  2558

news header

วางศิลาฤกษ์ ที่ทำการสมาคมสถาปนิกสยามฯ (ล้านนา)

 

19  กุมภาพันธ์  2558

news header

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2556-2557

 

2  กุมภาพันธ์  2558

news header

คณะเป็นเจ้้าภาพร่วมงานสวดอภิธรรมศพ รศ.อาคม กาญจนประโชติ

 

30  มกราคม  2558

news header

ค่ายอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์

26  มกราคม  2558

news header

อาลัยยิ่ง รศ.อาคม กาญจนประโชติ

 

19  มกราคม  2558

news header

รับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ

 

19  มกราคม  2558

news header

โครงการสัมมนาวิชาการ 'เส้นทางวัฒนธรรมสองฝั่งโขง : สถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลตะวันตก'

 

14  มกราคม  2558

news header

การบรรยายและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ

13  มกราคม  2558

news header

การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับ หลักสูตร

 

13  มกราคม  2558

news header

คณะฯ ร่วมต้อนรับอธิการบดีมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกวางซี สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

12  มกราคม  2558

news header

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ.2558 และการประชุมบุคลากร ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557

 

9  มกราคม  2558

news header

วิพากษ์หลักสูตรภูมิทัศน์

6  มกราคม  2558

news header

สร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านรุกขกรรม