งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

15  กันยายน  2560

การตรวจรับรองปริญญาหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับการตรวจเยี่ยมและรับรองปริญญาหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) โดยได้รับเกียรติคณะกรรมการสภาสถาปนิก เป็นผู้ตรวจรับรองปริญญาฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการสภาสถาปนิก ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการตรวจสอบรับรองปริญญา และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มาตรฐานสภาวิชาชีพ

             

31  กรกฎาคม  2557

news header

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

 

25  กรกฎาคม  2557

news header

การประชุมบุคลากรคณะ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557

 

22  กรกฎาคม  2557

news header

การประชุม Dean Forum ประจำเดือนกรกฎาคม 2557

 

16  กรกฎาคม  2557

news header

กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗

9  กรกฎาคม  2557

news header

การประเมินติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2556

 

7  กรกฎาคม  2557

news header

กิจกรรมรับรายงานตัวนักศึกษา Admissions