งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

22  พฤศจิกายน  2560

ร่วมแสดงความอาลัยงานศพบิดาของผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำเพ็ชร วินิจฉัยกุล

     เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีหญิงนัยนา โปธาวงค์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี, นางสาวผ่องนภา จึงธนะธาดากุล หัวหน้างานบริหารและธุรการ และนายเอกรินทร์ พันธุ์จินดา ได้เข้าร่วมวางพวงหรีดเพื่อแสดงความอาลัยแด่ คุณพ่อสมพันธ์ วินิจฉัยกุล บิดาของผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำเพ็ชร วินิจฉัยกุล อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ซึ่งทางเจ้าภาพได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดห้วยเกี๋ยง ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

             

26  กุมภาพันธ์  2557

news header

การฝึกซ้อมบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555-2556

 

26  กุมภาพันธ์  2557

news header

การนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท

 

20  กุมภาพันธ์  2557

news header

Transforming Museum

 

20  กุมภาพันธ์  2557

news header

การประชุมคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2556

19  กุมภาพันธ์  2557

news header

โครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้พบปะบุคลากร ประจำปี 2557

 

12  กุมภาพันธ์  2557

news header

กิจกรรมสุขเสวนา Fine Day Forum 'การเตรียมความพร้อมเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการ'