งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

15  กันยายน  2560

การตรวจรับรองปริญญาหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับการตรวจเยี่ยมและรับรองปริญญาหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) โดยได้รับเกียรติคณะกรรมการสภาสถาปนิก เป็นผู้ตรวจรับรองปริญญาฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการสภาสถาปนิก ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการตรวจสอบรับรองปริญญา และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มาตรฐานสภาวิชาชีพ

             

26  กุมภาพันธ์  2557

news header

การฝึกซ้อมบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555-2556

 

26  กุมภาพันธ์  2557

news header

การนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท

 

20  กุมภาพันธ์  2557

news header

Transforming Museum

 

20  กุมภาพันธ์  2557

news header

การประชุมคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2556

19  กุมภาพันธ์  2557

news header

โครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้พบปะบุคลากร ประจำปี 2557

 

12  กุมภาพันธ์  2557

news header

กิจกรรมสุขเสวนา Fine Day Forum 'การเตรียมความพร้อมเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการ'