งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

15  กันยายน  2560

การตรวจรับรองปริญญาหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับการตรวจเยี่ยมและรับรองปริญญาหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) โดยได้รับเกียรติคณะกรรมการสภาสถาปนิก เป็นผู้ตรวจรับรองปริญญาฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการสภาสถาปนิก ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการตรวจสอบรับรองปริญญา และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มาตรฐานสภาวิชาชีพ

             

29  พฤศจิกายน  2557

news header

LA445 On Board @Angkhang

 

25  พฤศจิกายน  2557

news header

ป่า-ค่าย-คน

 

15  พฤศจิกายน  2557

news header

การบูรณาการวิชาการกับการเรียนการสอน ‘ชุมชนรักษ์โลก’

 

15  พฤศจิกายน  2557

news header

Learn 2 Arch. Experience

13  พฤศจิกายน  2557

news header

การปฏิบัติงาน LA 445

 

13  พฤศจิกายน  2557

news header

ฝึกอบรมการตัด ลิดรอน กิ่งไม้ใกล้ แนวระบบจำหน่าย

 

7  พฤศจิกายน  2557

news header

แก้ปัญหาให้สังคม กรณีต้นยาง ล้มทับบ้าน

 

7  พฤศจิกายน  2557

news header

ใครจะรู้ว่าต้นไม้ก็ป่วยได้

2  พฤศจิกายน  2557

news header

แรลลี่รถถีบ สวี วี่ วี