งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

22  พฤศจิกายน  2560

ร่วมแสดงความอาลัยงานศพบิดาของผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำเพ็ชร วินิจฉัยกุล

     เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีหญิงนัยนา โปธาวงค์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี, นางสาวผ่องนภา จึงธนะธาดากุล หัวหน้างานบริหารและธุรการ และนายเอกรินทร์ พันธุ์จินดา ได้เข้าร่วมวางพวงหรีดเพื่อแสดงความอาลัยแด่ คุณพ่อสมพันธ์ วินิจฉัยกุล บิดาของผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำเพ็ชร วินิจฉัยกุล อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ซึ่งทางเจ้าภาพได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดห้วยเกี๋ยง ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

             

25  ธันวาคม  2557

news header

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาบุคลากร ประจำปี 2557

 

13  ธันวาคม  2557

news header

ขอแสดงความยินดี

 

12  ธันวาคม  2557

news header

ร่วมออกแบบเชิงปฏิบัติการ SAPA SPACE

 

9  ธันวาคม  2557

news header

ประกวดแนวคิด ซะป๊ะ Space

29  พฤศจิกายน  2557

news header

LA445 On Board @Angkhang

 

25  พฤศจิกายน  2557

news header

ป่า-ค่าย-คน

 

15  พฤศจิกายน  2557

news header

Learn 2 Arch. Experience

 

15  พฤศจิกายน  2557

news header

การบูรณาการวิชาการกับการเรียนการสอน ‘ชุมชนรักษ์โลก’

13  พฤศจิกายน  2557

news header

ฝึกอบรมการตัด ลิดรอน กิ่งไม้ใกล้ แนวระบบจำหน่าย

 

13  พฤศจิกายน  2557

news header

การปฏิบัติงาน LA 445

 

7  พฤศจิกายน  2557

news header

แก้ปัญหาให้สังคม กรณีต้นยาง ล้มทับบ้าน

 

7  พฤศจิกายน  2557

news header

ใครจะรู้ว่าต้นไม้ก็ป่วยได้

2  พฤศจิกายน  2557

news header

แรลลี่รถถีบ สวี วี่ วี

 

29  ตุลาคม  2557

news header

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หลักสูตร “หมอต้นไม้ เขียวซ่อมได้”

 

29  ตุลาคม  2557

news header

พิธีลงนามความร่วมมือ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ต้นไม้ ใหญ่ และจัดการพื้นที่สีเขียวเมืองเก่าเชียงใหม่ ตามแนวคิดนิเวศ ประวัติศาสตร์อย่างมีส่วนร่วม

 

20  ตุลาคม  2557

news header

โรงเรียนต้นไม้ ระดับผู้ปฏิบัติการ รุ่นที่ ๑

11  กันยายน  2557

news header

การสัมมนาพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

 

5  กันยายน  2557

news header

พิธีครอบครูกิ๋นอ้อไหว้ครูช่าง ประจำปี 2557

 

27  สิงหาคม  2557

news header

กิจกรรมเสวนาน้ำชากาแฟ 'ผังแม่บทเพื่อก้าวสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว'

 

20  สิงหาคม  2557

news header

กิจกรรม 'ศิษย์พบครู' ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

8  สิงหาคม  2557

news header

คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเข้าศึกษาดูงานคณะ

 

7  สิงหาคม  2557

news header

กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยของนักศึกษาใหม่

 

5  สิงหาคม  2557

news header

กิจกรรมเสวนาน้ำชากาแฟ 'กระบวนการแลกเปลี่ยนการขออนุมัติโครงการ การขอหลักการเพื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรม และขออนุมัติการเดินทางไปราชการ'

 

31  กรกฎาคม  2557

news header

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

25  กรกฎาคม  2557

news header

การประชุมบุคลากรคณะ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557

 

22  กรกฎาคม  2557

news header

การประชุม Dean Forum ประจำเดือนกรกฎาคม 2557

 

16  กรกฎาคม  2557

news header

กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗

 

9  กรกฎาคม  2557

news header

การประเมินติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2556

7  กรกฎาคม  2557

news header

กิจกรรมรับรายงานตัวนักศึกษา Admissions

 

9  มิถุนายน  2557

news header

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี

 

5  มิถุนายน  2557

news header

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติราชการและวิพากษ์ร่างรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556

 

19  พฤษภาคม  2557

news header

การอบรมเชิงปฏิบัติการ 'ระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศุกษา(TQF)'

15  พฤษภาคม  2557

news header

เวทีเสวนาการนำเสนอผลงานวิจัยและการฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่

 

15  พฤษภาคม  2557

news header

การประชุมคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

 

7  พฤษภาคม  2557

news header

การสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม

 

25  เมษายน  2557

news header

พิธีดำหัวผู้อาวุโสคณะและผู้บริหารมหาวิทยาลัย

2  เมษายน  2557

news header

บุคลากรสำนักงานคณบดีเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ

 

1  เมษายน  2557

news header

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อการนำเสนอผลงานออกแบบ 3 มิติ ด้วย โปรแกรม Google Sketchup Pro 8 และ Vray for Sketchup

 

20  มีนาคม  2557

news header

การนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีภูมิทัศน์

 

17  มีนาคม  2557

news header

โรงเรียนรักษ์โลก

6  มีนาคม  2557

news header

โครงการสัมมนาแนวทางการออกแบบวางผังภูมิสถาปัตยกรรมพิพิธภัณฑ์ ศิลปะเชียงใหม่

 

1  มีนาคม  2557

news header

ขบวนเกียรติยศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555-2556

 

26  กุมภาพันธ์  2557

news header

การฝึกซ้อมบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555-2556

 

26  กุมภาพันธ์  2557

news header

การนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท

20  กุมภาพันธ์  2557

news header

การประชุมคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2556

 

20  กุมภาพันธ์  2557

news header

Transforming Museum

 

19  กุมภาพันธ์  2557

news header

โครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้พบปะบุคลากร ประจำปี 2557

 

12  กุมภาพันธ์  2557

news header

กิจกรรมสุขเสวนา Fine Day Forum 'การเตรียมความพร้อมเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการ'

15  มกราคม  2557

news header

นักศึกษานำเสนอผลงานการออกแบบ โครงการ 'โรงเรียนรักษ์โลก'

 

10  มกราคม  2557

news header

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ 2557