งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

18  ตุลาคม  2560

การแสดงมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการของคณะ 'คุณพิเชษฐ์ ธรรมมา'

     เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เดินทางไปร่วมแสดงมุฑิตาจิตแก่ คุณพิเชษฐ์ ธรรมมา บุคลากรสายสนับสนุนอาวุโสของคณะ ที่เกษียณอายุราชการประจำปี 2560

             

18  ตุลาคม  2560

news header

การแสดงมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการของคณะ 'คุณพิเชษฐ์ ธรรมมา'

 

10  ตุลาคม  2560

news header

การประชุมกลุ่มย่อยงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

 

9  ตุลาคม  2560

news header

กิจกรรมรวมพลังปลูกดอกดาวเรืองถวายพ่อ

 

29  กันยายน  2560

news header

'กิจกรรมเปิดบ้านสถาปัตย์ ประจำปี 2561' โครงการพัฒนาการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับนักศึกษาเชิงรุก

22  กันยายน  2560

news header

กิจกรรมวาดเส้นสีน้ำเป็นปีที่ ๓

 

15  กันยายน  2560

news header

การตรวจรับรองปริญญาหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

 

27  สิงหาคม  2560

news header

ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการเมืองระดับท้องถิ่น

 

25  สิงหาคม  2560

news header

กิจกรรมบรรยายพิเศษ 'การพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย/วิทยานิพนธ์และประสบการณ์ในการวางผังเมืองสมุทรสงคราม'