งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

11  พฤศจิกายน  2560

ค่ายอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560

     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมโครงการค่ายอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยและค่ายแทนคุณ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาของคณะมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตสู่การเป็นนักออกแบบที่ดี อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน รวมถึงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาให้พึงตระหนักถึงการมีจิตสาธารณะต่อสังคม การรู้จักช่วยเหลือผู้อื่น การอยู่ร่วมกันในสังคมผ่านกิจกรรมการออกแบบและการปฏิบัติงานจริงร่วมกับชุมชน โดยมีคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษาศิษย์ปัจจุบัน อีกทั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง และภายนอก อาทิเช่น บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท เจเนอรัล เบฟเบอร์เรจ จำกัด (เครื่องดื่มอีฟ), บริษัท วีระพาณิช และร้านทูมาร์ท (Tool Mart) ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

             

11  พฤศจิกายน  2560

news header

ค่ายอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560

 

2  พฤศจิกายน  2560

news header

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ฯ และการประชุมบุคลากร ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

 

30  ตุลาคม  2560

news header

เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา 'วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย'

 

26  ตุลาคม  2560

news header

พิธีถวายดอกไม้จันทร์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

18  ตุลาคม  2560

news header

การแสดงมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการของคณะ 'คุณพิเชษฐ์ ธรรมมา'

 

12  ตุลาคม  2560

news header

การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1/2561

 

10  ตุลาคม  2560

news header

การประชุมกลุ่มย่อยงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

 

9  ตุลาคม  2560

news header

กิจกรรมรวมพลังปลูกดอกดาวเรืองถวายพ่อ