บุคลากรสายวิชาการ
รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
รศ.ดร.ณัชวิชญ์ ติกุล
รศ.ดร.อรทัย มิ่งธิพล
รศ.ศิริชัย หงษ์วิทยากร
ผศ.ดร.แทนวุธธา ไทยสันทัด
ผศ.ดร.ปรัชมาศ ลัญชานนท์
ผศ.ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย
ผศ.ดร.ลักษณา สัมมานิธิ
ผศ.จรัสพิมพ์ บุญญานันต์
ผศ.รมย์ชลีรดา ด่านวันดี
ผศ.อัจฉรี เหมสันต์
อ.ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร
อ.ดร.นิกร มหาวัน
อ.ดร.พันธุ์ระวี กองบุญเทียม
อ.ดร.วิทยา ดวงธิมา
อ.ดร.วุฒิกานต์ ปุระพรหม
อ.กิตติพงศ์ รื่นวงศ์
อ.ดิศสกุล อึ้งตระกูล
อ.ตุลชัย บ่อทรัพย์
อ.ทรรศชล ปัญญาทรง
อ.ทำเนียบ อุฬารกุล
อ.บรรจง สมบูรณ์ชัย
อ.ปริญญา ปฏิพันธกานต์
อ.พรทิพย์ จันทร์ราช
อ.พันธ์ศักดิ์ ภักดี
อ.พิทักษ์พงศ์ แบ่งทิศ
อ.ภูวเดช วงศ์โสม
อ.ยุทธภูมิ เผ่าจินดา
อ.รงรอง วงษ์วาล
อ.ศุภณัฐ กาญจนวงศ์
อ.ศุภัชญา ปรัชญคุปต์
อ.สุปิยา ปัญญาทอง
อ.สุระพงษ์ เตชะ