บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
นายณัฐภัทร ดาวสุข
นายดวงคำ จันทร์เพ็ญ
นายธวัชชัย มานิตย์
น.ส.ธิดารักษ์ รัตนมณี
ว่าที่ รต.ญ.นัยนา โปธาวงค์
น.ส.นิลนี พรมปิงเครือ
น.ส.ผ่องนภา จึงธนะธาดากุล
น.ส.รุ้งทอง เขื่อนขัน
นายวรเชษฐ์ กาญจนวิศาล
นายวิสูตร แดงบุตร
น.ส.สาลินี วงศ์แปง
นางสุภาพรรณ ทาเบี้ยว
นายสุรพล บุญยืน
นายอำนาจ ชิดทอง
นายเอกรินทร์ พันธุ์จินดา