งานบริการวิชาการและวิจัย
นายธวัชชัย มานิตย์
นักวิชาการเกษตร
รก.หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย