งานบริการวิชาการและวิจัย
นักวิชาการเกษตร
รก.หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย