งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รก.หัวหน้างานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
นักวิชาการศึกษา