งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
น.ส.รุ้งทอง เขื่อนขัน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รก.หัวหน้างานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
น.ส.ธิดารักษ์ รัตนมณี
นักวิชาการศึกษา