โครงสร้างสำนักงานคณบดี
ว่าที่ รต.ญ.นัยนา โปธาวงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รก.หัวหน้าสำนักงานคณบดี
น.ส.ผ่องนภา จึงธนะธาดากุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รก.หัวหน้างานบริหารและธุรการ
นายสุรพล บุญยืน
นักวิชาการเงินและบัญชี
รก.หัวหน้างานคลังและพัสดุ
น.ส.รุ้งทอง เขื่อนขัน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รก.หัวหน้างานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
นายธวัชชัย มานิตย์
นักวิชาการเกษตร
รก.หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย
นายวรเชษฐ์ กาญจนวิศาล
นักวิชาการศึกษา
รก.หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา