โครงสร้างสำนักงานคณบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รก.หัวหน้างานบริหารและธุรการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
รก.หัวหน้างานคลังและพัสดุ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รก.หัวหน้างานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
นักวิชาการเกษตร
รก.หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย
นักวิชาการศึกษา
รก.หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา