งานคลังและพัสดุ
นายสุรพล บุญยืน
นักวิชาการเงินและบัญชี
รก.หัวหน้างานคลังและพัสดุ
น.ส.นิลนี พรมปิงเครือ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสุภาพรรณ ทาเบี้ยว
นักวิชาการพัสดุ