งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
นายวรเชษฐ์ กาญจนวิศาล
นักวิชาการศึกษา
รก.หัวหน้างานงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
นายณัฐภัทร ดาวสุข
นักวิชาการศึกษา
นายดวงคำ จันทร์เพ็ญ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร