งานบริหารและธุรการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รก.หัวหน้างานบริหารและธุรการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
พนักงานขับรถยนต์