งานบริหารและธุรการ
น.ส.ผ่องนภา จึงธนะธาดากุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รก.หัวหน้างานบริหารและธุรการ
นายอำนาจ ชิดทอง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
น.ส.สาลินี วงศ์แปง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายวิสูตร แดงบุตร
ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
นายเอกรินทร์ พันธุ์จินดา
พนักงานขับรถยนต์