อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม
ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เลขานุการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร