อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสถาปัตยกรรม
ประธานอาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
เลขานุการอาจารย์ประจำหลักสูตร