โครงสร้างผู้บริหารคณะฯ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่าย
ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี