โครงสร้างผู้บริหารคณะฯ
รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
คณบดี
รศ.ดร.อรทัย มิ่งธิพล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา
อ.ดร.วิทยา ดวงธิมา
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
อ.สุระพงษ์ เตชะ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่าย
อ.ภูวเดช วงศ์โสม
ผู้ช่วยคณบดี ปฏิบัติงานด้านวิชาการ
และวิชาชีพเฉพาะ
อ.พรทิพย์ จันทร์ราช
ผู้ช่วยคณบดี ปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ
พัฒนานักศึกษาและเครือข่าย
ว่าที่ รต.ญ.นัยนา โปธาวงค์
รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี