โครงสร้างผู้บริหารคณะฯ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่าย
ผู้ช่วยคณบดี ปฏิบัติงานด้านวิชาการ
และวิชาชีพเฉพาะ
ผู้ช่วยคณบดี ปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ
พัฒนานักศึกษาและเครือข่าย
รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี