ช่องทางการติดต่อ

ท่านสามารถติกต่อกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ได้หลากหลายช่องทางดังนี้

ที่อยู่ทางไปรษณีย์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เลขที่ 63 หมู่ 4 ถนนเชียงใหม่-พร้าว

ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

โทรศัพท์ : 083 875-350 / โทรสาร : 083 875-355

E-Mail : Archmaejo@Gmail.com

FACEBOOK : facebook.com/ArchMaejo

LINE : @Archmaejo

TWITTER : twitter.com/Archmaejo

Google MAP