ปรัชญา

มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นผู้อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อความเจริญริ่งเรืองวัฒนาของสังคมไทย ที่มีการเกษตรเป็นรากฐาน