ทำเนียบคณบดี
รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
ปี พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน
อ.บรรจง สมบูรณ์ชัย
ปี พ.ศ. 2555 - 2559
รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
ปี พ.ศ. 2551 - 2555
รศ.ศิริชัย หงษ์วิทยากร
ปี พ.ศ. 2550 - 2551