ประวัติคณะฯ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงความเป็นมาตามลำดับ ดังนี้

พ.ศ.2521

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ใช้ชื่อเดิมว่า ภาควิชาตกแต่งบริเวณและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร