ข่าวกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563

หมวด [งานประชาสัมพันธ์]


กิจกรรมสัมมนาทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563

        เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมสัมมนาทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ของคณะ เพื่อเป็นการสรุปผลการดำเนินงานในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา และทบทวนแผนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ให้มีความสอดคล้อง และเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนเพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือนหลัง ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม-30 กันยายน 2563) ของคณะFaculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University.