ข่าวกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 13 มีนาคม 2563

หมวด [งานประชาสัมพันธ์]


กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เริ่มต้นทำ Green Office อย่างไรดี”

        ตามที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีนโยบายในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและสำนักงานสีเขียว ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างสังคมที่น่าอยู่ในชุมชนมหาวิทยาลัย และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อชุมชนและสังคมโดยรอบ โดยให้หน่วยงาน บุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วม ตระหนักและดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้ประกาศนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียวและสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ จึงได้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “เริ่มต้นทำ Green Office อย่างไรดี” เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและกรอบทิศทางในการจัดการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของสำนักงานคณบดี โดยได้รับเกียรติจาก คุณเพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์ รักษาการ ผู้อำนวยการกองบริหารงาน สำนักหอสมุด เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษครั้งนี้Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University.