ข่าวกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

หมวด [งานประชาสัมพันธ์]


โครงการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อม กิจกรรม : Big Cleaning Day

        เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดโครงการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อม กิจกรรม : Big Cleaning Day ณ บริเวณโดยรอบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ และบรรยากาศที่ดี ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ได้ รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกรักในสถานศึกษาให้กับนักศึกษาและบุคลากร และเป็นการร่วมตอบสนองยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University.