ข่าวกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 26 ธันวาคม 2561

หมวด [งานประชาสัมพันธ์]


โครงการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561

        เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและโครงการสานสัมพันธ์ผู้บริหารกับบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561 อาทิเชิน กิจกรรมการแข่งขันกีฬาในร่ม งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และการประกวดร้องเพลงประเภททีม ในแนวคิด "หน้ากากนักร้อง" ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติงานFaculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University.