ข่าวกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 3 ธันวาคม 2561

หมวด [ฝึกอบรม ประชุม สัมนา]


การประชุมบุคลากรสำนักงานคณบดี ครั้งที่ 3/2561

        เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ได้มีการจัดการประชุมบุคลากรสำนักงานคณบดี ครั้งที่ 3/2561 เพื่อเป็นการหารือการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานในเรื่องของ การพัฒนาเว็บไซด์คณะ การจัดทำปฏิทินกิจกรรมสายสนับสนุนคณะ กิจกรรมการจัดการความรู้แผนงานที่ 3 การบริหารจัดการองค์กร การเตรียมความพร้อมงานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร การเตรียมงานกีฬามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561 และด้านภาระงาน TOR ประจำปีงบประมาณ 2562Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University.