ข่าวกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 11 ธันวาคม 2561

หมวด [ฝึกอบรม ประชุม สัมนา]


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Lecture and Workshop Proposal “Therapeutic Environment, Green Tourism and Brand Building for Sustainability: With Research Focus on Conceptual Framework–Graphic Thinking–Writing Structure–Discourse Analysis”

        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Lecture and Workshop Proposal “Therapeutic Environment, Green Tourism and Brand Building for Sustainability: With Research Focus on Conceptual Framework–Graphic Thinking–Writing Structure–Discourse Analysis” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ สังคม จิตวิญญาณ (Therapeutic Environment) การท่องเที่ยวสีเขียว และการสร้างแบรนด์เพื่อความยั่งยืน ให้แก่ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ในสาขาวิชาชีพทางด้านสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม ภูมิทัศน์ และนักพัฒนาการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม 202 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการสัมมนาและเสวนาทางวิชาการใน “งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร” ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก 1) Emeritus Professor Paul Hsu, Oklahoma State University, USA 2) Dr.Rungnapha Khamung, Burapha University International College, Thailand และ 3) Dr.Aristeidis Gkoumas, Burapha University International College, Thailand มาวิทยากรบรรยายพิเศษในโครงการดังกล่าวFaculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University.