ข่าวกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 11 ธันวาคม 2561

หมวด [ฝึกอบรม ประชุม สัมนา]


กิจกรรมเสวนาวิชาการ ระดับชาติ “การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศที่มีผลต่อการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ ระดับชาติ ในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศที่มีผลต่อการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม” Agenda of “Climate Change and Architecture” โดยมีวัตถุประสงค์ให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และเครือข่ายผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม และภูมิทัศน์ ได้ร่วมเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาวิชาชีพ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการสัมมนาและเสวนาทางวิชาการใน “งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร” ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคุณเผดิมเกียรติ สุขกันต์ สถาปนิกและผู้บริหาร จากบริษัท สตูดิโอ มิติ จำกัด มาเป็นผู้ร่วมเสวนาในโครงการดังกล่าวFaculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University.