ข่าวกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

หมวด [ฝึกอบรม ประชุม สัมนา]


กิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งเป็นการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้แทนองค์กรวิชาชีพผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อปรับปรุงให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกในปัจจุบันและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลFaculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University.