ข่าวกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

หมวด [ฝึกอบรม ประชุม สัมนา]


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรจากราชอาณาจักรภูฏาน

        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “Sustainable Forest and Watershed Management” และ "Landscape/gardening" ให้แก่บุคลากรจากราชอาณาจักรภูฏาน ตามโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ กระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชอาณาจักรภูฏาน ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในการจัดฝึกอบรมดังกล่าวได้มีการบรรยายพิเศษ การทำกิจกรรม Workshop และการฝึกภาคสนามนอกสถานที่ อาทิเช่น โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระตำหนักดอยตุง จังหวัดเชียงราย, สถาบันคชบาลแห่งชาติ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) และสวนป่าทุ่งเกวียน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง, อ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ ชุมชนบ้านโปง และชุมชนบ้านท่ายาว อำเภอสันทราย และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University.