ข่าวกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 11 ตุลาคม 2561

หมวด [วิชาการและงานวิจัย]


โครงการปรับปรุงหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต

        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดโครงการปรับปรุงหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เพื่อเป็นการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพแวดล้อมและสภาวการณ์ในปัจจุบัน ประกอบกับมีการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.วรรณศิลป์ พีรพันธุ์, คุณชิดชัย อังคะไวมงคล, สิบตำรวจเอกนพพร ใจพิมพ์สว่าง และศิษย์เก่ารวมถึงศิษย์ปัจจุบันของสาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม ได้แก่ นายเสกสรร วรรณแก้ว, นายสิทธิชน ดีแสน และนางสาวจิราภา สุนันต๊ะ มาเป็นคณะกรรมการโครงการปรับปรุงหลักสูตร ในครั้งนี้Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University.