ข่าวกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 5 ตุลาคม 2561

หมวด [ประกันคุณภาพการศึกษา]


การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1/2562

        เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1/2562 เพื่อเป็นการหาแนวทางในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรและระดับคณะFaculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University.