ข่าวกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 3 ตุลาคม 2561

หมวด [ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม]


งานสวดอภิธรรมศพ นายจักรกฤช ทองดี

        เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ พร้อมด้วย อาจารย์สุระพงษ์ เตชะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่าย และว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.นัยนา โปธาวงค์ เข้าร่วมพิธีสวดอภิธรรมศพและวางพวงหรีดเพื่อแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ นายจักรกฤช ทองดี สามีของ นางสาวสิริประภา วิรัชเจริญพันธ์ นักวิชาการศึกษา รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มภารกิจทะเบียนเรียนประมวผลและรับเข้า สังกัด สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งทางเจ้าภาพได้ตั้งบำเพ็ญกุศลศพ ณ วัดใหม่ชลประทานชูชาติ ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University.