ข่าวกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 3 ตุลาคม 2561

หมวด [ฝึกอบรม ประชุม สัมนา]


การประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 3/2561

        เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรมารประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 3/2561 เพื่อเป็นการกำกับติดตามรายผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือนของคณะFaculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University.